Zarządzenie Nr 123/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 123/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 11.541,35 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.325,35 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 11.325,35 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 11.325,35 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 216 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 216 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 216 zł

po stronie wydatków o kwotę 11.541,35 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.325,35 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 11.325,35 zł

· wydatki bieżące o kwotę 11.325,35 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 11.325,36 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.325,35 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 216 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 216 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 216 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 216 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 216 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 711 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 711 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 711 zł

po stronie wydatków o kwotę 711 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 711 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 711 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 711 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 711 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 711 zł

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

34.352

34.352

80101

Szkoły podstawowe

27.761

27.289

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

27.761

27.761

27.289

472

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

23.739

20.850

20.850

2.939

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.500

3.500

80104

Przedszkola

5.600

5.600

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

5.600

5.600

4.437

1.163

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.600

80110

Gimnazja

991

991

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

991

991

991

991

991

991

80195

Pozostała działalność

472

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

472

472

472

852

Pomoc społeczna

8.970

8.970

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.652

3.652

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.652

3.652

3.652

3.652

3.652

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.500

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.500

3.500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4.318

1.818

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

4.318

4.318

1.818

2.500

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

1.818

300

1.518

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.000

1.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.117

1.117

85401

Świetlice szkolne

1.117

1.117

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

1.117

1.117

1.117

1.117

1.117

RAZEM

44.439

44.439

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/57/10/10 z dnia 9 listopada 2010 roku dokonał zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy.

Dz. 852 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/3011/398/10 z dnia 20 października 2010 roku dokonał zmian planu dotacji celowej w rozdziale 85213 celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 18:05:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 18:05:55
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2010 11:00:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie