Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 16/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększeń w uchwale budżetowej na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.871

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.871 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 6.871 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.871 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.871

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.871 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 6.871zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 6.871 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.871 zł

§ 2. Dokonać zmniejszeń w uchwale budżetowej na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 50.662

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 50.662 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 50.662 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 50.662 zł

po stronie wydatków o kwotę 50.662

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 50.662 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 28.271 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 28.271 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 28.271 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 22.391 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 22.391 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 22.391 zł

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

20.000

20.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20.000

20.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000

20.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

20.000

20.000

20.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑03‑2010 12:22:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑03‑2010 12:22:57
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2010 12:23:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie