Zarządzenie Nr 129/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Zarządzenie Nr 129/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmniejszeń w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 45.014 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 50 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 44.964 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.464 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.464 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 43.500 zł

po stronie wydatków o kwotę 45.014 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

· wydatki bieżące o kwotę 50 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 50 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 44.964 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 43.500 zł

· wydatki bieżące o kwotę 43.500 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.241 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 1.259 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.259 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.464 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.464 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.464 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej Gminy po stronie wydatków

w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

30.000

30.000

75023

Urzędy gmin

30.000

30.000

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.000

30.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

30.000

30.000

30.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

241,10

241,10

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

241,10

241,10

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

241.10

241.10

241.10

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

241.10

241.10

241.10

RAZEM

30.241,10

30.241,10

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 851 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/457/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku zmniejszył plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie kosztów wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców,

Dz. 852 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/3011/460/10 z dnia 15 listopada 2010 roku oraz decyzją dokonał Nr FB/I/3011/3011/4/10/10 z dnia 18 listopada 2010 roku zmniejszeń planu dotacji celowych w rozdziałach 85212 i 85295 celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 11:15:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 11:15:02
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 13:57:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie