Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 53/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 860 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 860 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 860 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 860 zł

po stronie wydatków o kwotę 860 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 860 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 860 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: o kwotę 860 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 860 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 860 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/148/2010 z dnia 21 maja 2010 roku zwiększył plan dotacji celowej na 2010 rok w wysokości 860 zł przeznaczonej na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑06‑2010 08:40:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑06‑2010 08:40:42
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2010 08:41:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie