Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 24/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXII/472/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1 Zwiększyć plan jednostkowy budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 221.000 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 115.200 zł

Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 115.200 zł

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich o kwotę 115.200 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 40.800 zł

Jednostka - Gimnazjum

Rozdz. 80110 - Gimnazjum o kwotę 22.800 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 22.800 zł

Jednostka - GZOiW

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 9.000 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 65.000 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 65.000 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 30.000 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 221.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 40.800 zł

Jednostka - Gimnazjum

Rozdz. 80110 - Gimnazjum o kwotę 22.800 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.800 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 8.000 zł

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł

Jednostka - GZOiW

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 9.000 zł

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.044 zł

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej o kwotę 7.956 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 180.200 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 115.200 zł

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.200 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 65.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 45.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie jednostkowym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej szczegółowości: w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

58.000

60016

Drogi publiczne gminne

58.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

58.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48.000

90002

Gospodarka odpadami

20.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

28.000

4270

Zakup usług remontowych

28.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

92195

Pozostała działalność

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

RAZEM

58.000

58.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie finansowym Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania oraz Gimnazjum dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXII/472/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku oraz złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2010 10:41:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑04‑2010 10:41:14
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2010 10:44:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie