Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 89/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 13.166 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.156 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 6.156 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.156 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.010 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 7.010 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.010 zł

po stronie wydatków o kwotę 13.166

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.156 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.481 zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 2.481 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 2.481 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.481 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.675 zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 3.675 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.675 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.010 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.010 zł

· wydatki bieżące, z tego: o kwotę 7.010 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.010 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 19.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 19.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 19.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 19.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 19.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 19.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 19.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.000 zł

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

30.000

30.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000

30.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

30.000

30.000

30.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.000

30.000

801

Oświata i wychowanie

22.000

22.000

80110

Gimnazja

22.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

22.000

22.000

22.000

80195

Pozostała działalność

22.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

20.220

20.220

20.220

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

1.780

1.780

1.780

RAZEM

52.000

52.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852 -

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 lipca 2010 roku Nr FB/I/3011/161/46/9/2010 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 2.481 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku Nr FB/I/3011/161/46/9/2010 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.675 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2010 roku Nr FB/I/3011/161/60/17/2010 zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 19.000 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku.

Dz. 854 -

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2010 roku Nr 10 FB/I/3011/230/3/2010 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 7.010 zł przeznaczonej dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2010 roku - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2010 14:35:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑08‑2010 14:35:20
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2010 14:38:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie