Zarządzenie Nr 113/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powolania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych OKW w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Zarządzenie Nr 113/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 października 2010 roku

 

 

 

w sprawie: powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych OKW w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1191) oraz § 2 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

 

§ 1

 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na terenie gminy powołać:

 

1) Na koordynatora gminnego Pana ......................

 

2) Na operatorów systemów informatycznych:

a) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Ożarowicach Pana ............

b) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pyrzowicach Pana ................

c) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tąpkowicach Panią .............

d) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Zendku Panią ...............

 

§ 2

 

Zakres zadań koordynatora gminnego określa załącznik Nr 1, a zakres zadań operatora OKW określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam urzędnikowi wyborczemu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 113/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 października 2010 roku

 

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań merytorycznych koordynatora gminnego należy:

1) udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru działania komisarza wyborczego;

2) szkolenie operatorów OKW na obszarze gminy (miasta) w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych;

3) prowadzenie ewidencji operatorów OKW zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób przekazywania haseł i oprogramowania oraz danych definicyjnych;

4) rejestracja w systemie informatycznym operatorów obwodowych, dystrybucja haseł dla operatorów i przewodniczących OKW za potwierdzeniem tożsamości;

5) dystrybucja oprogramowania dla obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy oraz nadzór nad wersjami aktualizacyjnymi oprogramowania;

6) dystrybucja danych definicyjnych dla obwodowych komisji wyborczych (pobieranie i udostępnianie plików);

7) dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniających uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) przygotowanie wydruków formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie (dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);

9) wsparcie techniczne dla operatorów OKW w obsłudze oprogramowania;

10) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia technicznego operatorom OKW;

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu do koordynatora komisarza wyborczego;

12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu z koordynatorem komisarza wyborczego właściwym dla gminy;

13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w określonym terminie testów ogólnokrajowych z przekazywania danych z testowych protokołów komisji obwodowych (według zasad przekazanych w odrębnym trybie);

14) przekazanie do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

15) przyjmowanie meldunków od operatorów OKW o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów;

16) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

 

a) przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłaszanie z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

c) zgłaszanie uwag dotyczących działania oprogramowania do koordynatora komisarza wyborczego,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym OKW i operatorom OKW,

e) zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i sposoby ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

f) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania lub aktualizacji plików definicyjnych,

g) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla operatorów obwodowych

w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 113/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 października 2010 roku

 

Zadania operatora obwodowej komisji wyborczej

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2) udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy, oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru licencji i hasła operatora;

4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze oraz kandydatów w wyborach do rady oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;

6) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym OKW miejsca i harmonogramu pracy;

7) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10) sygnalizowanie przewodniczącemu OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

11) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12) przesłanie do serwera, po wprowadzeniu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13) zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

14) w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  21‑11‑2010 16:31:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 16:31:31
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:43:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie