Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 56/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 100.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 100.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 100.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 100.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: o kwotę 100.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 85.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 85.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

33.000

33.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

23.000

8.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

23.000

23.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

8.000

8.000

1.110

6.890

75421

Zarządzanie kryzysowe

10.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

10.000

10.000

10.000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

25.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

25.000

25.000

25.000

RAZEM

33.000

33.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/154/7/10 z dnia 4 czerwca 2010 roku zwiększył plan dotacji celowej na 2010 rok w wysokości 100.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑06‑2010 14:28:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑06‑2010 14:28:42
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2010 14:29:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie