Zarządzenie Nr 95/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad wieloletnią prognozą finansowaa oraz procedury uchwalania wieloletniej prognozy finansowej


Zarządzenie Nr 95/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: trybu prac nad wieloletnią prognozą finansową oraz procedury uchwalania wieloletniej

prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice zarządza,

co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,

2) dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

7) objaśnienia przyjętych wartości.

2. Wieloletnia prognoza powinna być realistyczna, a zatem uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy.

3. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.

§ 2.

Przyjmuje się następujący harmonogram prac nad wieloletnią prognozą finansową:

1) Radni, komisje rady gminy składają wnioski do wieloletniej prognozy finansowej Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2) Kierownicy referatów, samodzielne stanowiska podległe Wójtowi Gminy, przygotowują wnioski z propozycjami zadań inwestycyjnych, remontowych i przekazują je Skarbnikowi Gminy do 15 września 2010 roku. Wnioski przygotowuje się zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) Kierownicy referatów, samodzielne stanowiska podległe Wójtowi Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 września zatwierdzone materiały informacyjne wraz z objaśnieniami, w formie elektronicznej i papierowej.

4) Materiały informacyjne, o których mowa w pkt 3, przygotowuje się według wzorów określonych w następujących załącznikach:

a) załącznik nr 2 - dochody i wydatki na lata 20…-…,

b) załącznik nr 3 - programy, projekty i zadania bieżące na lata 20…-…,

c) załącznik nr 4 - programy, projekty i zadania majątkowe na lata 20…-…,

d) załącznik nr 5 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 20…-…,

e) załącznik nr 6 - gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę w latach 20…-…

5) Objaśnienia, o których mowa w pkt 3, winny zawierać:

a) uzasadnienie przyjętych wielkości,

b) uzasadnienie realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

c) uwarunkowania prawne w zakresie wieloletniej prognozy finansowej (m.in. strategie, programy itp.).

6) Skarbnik na podstawie zebranych materiałów informacyjnych przygotowuje wstępne założenia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z następującymi załącznikami:

a) załącznik nr 3 - programy, projekty i zadania bieżące na lata 20…-…,

b) załącznik nr 4 - programy, projekty i zadania majątkowe na lata 20…-…,

c) załącznik nr 5 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 20…-…,

d) załącznik nr 6 - gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę w latach 20…-…,

e) załącznik nr 7 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 20…-…,

f) załącznik nr 8 - Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 20…-…

7) Wójt Gminy opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt wieloletniej prognozy finansowej.

8) Wójt w terminie o którym mowa w pkt 7 przedkłada projekt wieloletniej prognozy finansowej:

a) Radzie Gminy, przekazując przewodniczącemu,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

9) Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Rada Gminy uchwala przed podjęciem uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do zarządzenia
(dodane:2010-09-14 13:17:51)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2010 13:14:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑09‑2010 13:14:24
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2010 13:17:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie