Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie powolania koordynatora gminnego oraz operatorow informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 50/2010
Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 19 maja 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467), § 6 ust.1 i ust. 3 i § 8 ust.1 pkt.3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystywania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.,

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

1. Powołuję Pana ........................... na koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

2. Wykaz zadań koordynatora gminnego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w poniższym składzie:

1) ..................... - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach,

2)........................  - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pyrzowicach,

3) ......................... - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tąpkowicach,

4)........................  - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zendku.

2. Wykaz zadań operatorów obwodowych komisji wyborczych, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 50/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 maja 2010 roku

 

 

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,

2) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych
definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,

5) udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,

6) dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,

7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia
technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,

9) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi rejonowemu,

10)udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),

11) przekazanie do koordynatora rejonowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

12)prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące
czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora rejonowego, w tym usterek i awarii

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,

d) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych
(pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

e) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2010

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2) udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej - w wyznaczonym terminie,

3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),

4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci
publicznej

i instalacji oprogramowania,

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności), danych definiujących obwód, list i kandydatów, podając bieżącą wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,

6) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,

7) wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę obwodowej komisji wyborczej,

8) w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

10) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych, błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

11) wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,

12) zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu
głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,

13) przesłanie do okręgowej komisji wyborczej - podpisanych licencją
przez przewodniczącego - danych z protokołu głosowania w obwodzie.

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  26‑05‑2010 13:02:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑05‑2010 13:02:30
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:25:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie