Zarządzenie Nr 131/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 131/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmniejszenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 156 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 156 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 156 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 156 zł

po stronie wydatków o kwotę 156 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 156 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 156 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 156 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 156 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 156 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

100.000

100.000

60016

Drogi publiczne gminne

100.000

100.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

100.000

100.000

100.000

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000

100.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

30.000

30.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000

25.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30.000

30.000

30.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

25.000

25.000

25.000

70095

Pozostała działalność

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

5.000

5.000

5.000

750

Administracja publiczna

2.368,21

2.368,21

75056

Spis powszechny i inne

2.368,21

2.368,21

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.368,21

2.368,21

2.368,21

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.368,21

2.368,21

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000

10.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10.000

10.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400

400

400

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

9.600

9.600

9.600

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000

10.000

801

Oświata i wychowanie

3.500

3.500

80101

Szkoły podstawowe

3.500

3.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

3.500

3.500

1.000

2.500

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.500

3.500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

3.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące

3.000

3.000

92195

Pozostała działalność

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

- dotacje na zadania bieżące

3.000

2.800

2.800

200

RAZEM

148.868,21

148.868,21

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/476/10 z dnia 25 listopada 2010 roku dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 12:18:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 12:18:26
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 13:48:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie