Zarządzenie Nr 116/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 116/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu gminy w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 5.597 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 4.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.597 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.597 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.597 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.597 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

Rozdz. 85295 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.597 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.597 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.597 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.597 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

2.500

2.500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.500

2.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2.500

2.500

2.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.500

2.500

2.500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

300

75412

Ochotnicze straże pożarne

300

300

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

300

300

300

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300

300

300

852

Pomoc społeczna

10.000

10.000

85295

Pozostała działalność

10.000

10.000

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.000

10.000

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000

10.000

RAZEM

12.800

12.800

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/363/1/2010 z dnia 19 października 2010 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi szkody w produkcji rolnej), rez. celowa cz.83 poz. 36,

Dz. 854 -

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/79/20/2010 z dnia 15 października 2010 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 1.597 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 17:17:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 17:17:53
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 17:22:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie