Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 90/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia w planie wykonawczym jednostek budżetowych gminy na 2010 rok w następujący sposób:

Jednostka - Urząd Gminy

po stronie dochodów o kwotę 13.166 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.156 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.481 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.481 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.675 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.675 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.010 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.010 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.010 zł

po stronie wydatków o kwotę 13.166

Jednostka - Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.156 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.481 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.481 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.675 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.675 zł

Jednostka - GZOiW

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.010 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.010 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 7.010 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia w planie wykonawczym jednostek budżetowych Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 19.000 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 19.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 19.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 19.000 zł

Jednostka - Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 19.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 19.000 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

UG

41.000

41.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UG

41.000

41.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

UG

41.000

4530

Podatek od towarów i usług

UG

11.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

30.000

801

Oświata i wychowanie

GZOIW

23.780

23.780

80110

Gimnazja

GIM

22.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GIM

14.000

4220

Zakup środków żywności

GIM

8.000

80195

Pozostała działalność

GZOIW

1.780

23.780

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

GZOIW

1.780

4300

Zakup usług pozostałych

GZOIW

1.780

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

GIM

14.000

4220

Zakup środków żywności

GIM

8.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

UG

34.600

34.600

92195

Pozostała działalność

UG

34.600

34.600

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

UG

1.700

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

UG

300

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

1.700

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

UG

300

4307

Zakup usług pozostałych

UG

30.600

4309

Zakup usług pozostałych

UG

34.600

RAZEM

99.380

99.380

§ 3. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostek po stronie dochodów w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

GIM

22.000

22.000

80110

Gimnazja

GIM

22.000

0830

Wpływy z usług

GIM

22.000

80195

Pozostała działalność

GIM

22.000

0830

Wpływy z usług

GIM

22.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 89/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2010 14:41:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑08‑2010 14:41:02
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2010 14:43:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie