Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 69/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zwiększenia w palnie wykonawczym jednostek budżetowych Gminy na 2010 rok w następujący sposób:

Jednostka - Urząd Gminy

po stronie dochodów o kwotę 83.420 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.420 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 3.420 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.420 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 80.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 80.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 80.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 83.420 zł

Jednostka - Urząd Gminy

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.420 zł

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 3.420 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.420 zł

Jednostka - Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 80.000 zł

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 80.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 80.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczy jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych

Zarządzeniem Nr 68/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2010 14:00:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑07‑2010 14:00:59
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2010 13:24:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie