Zarządzenie Nr 126/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZGK w Ożarowicach


Zarządzenie Nr 126/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z pkt. 1 rozdziału III Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach nadanego Uchwałą Nr X/96/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku i zmieniony Uchwałą Nr XII/147/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, art. 98 i 99 § 2 Kc, art. 86 i 87 § 2 Kpc oraz art. 33 Kpa

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jarosławowi Pustkowskiemu, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach pełnomocnictwa do:

1. Składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2. Zaciągania zobowiązań w imieniu gminy, w ramach planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

3. Reprezentowania gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-3 pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz radcy prawnemu.

§ 2

Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej jednak niż przez okres pełnienia funkcji Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§ 3

Traci moc pkt. 2 Zarządzenia Nr 6/2004 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2008 08:53:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie