Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie zmian w budżeciegminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 38/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zmniejszenie

DOCHODY OGÓŁEM:

15.577

852

Pomoc społeczna

15.577

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15.577

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15.577

WYDATKI OGÓŁEM:

15.577

852

Pomoc społeczna

15.577

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15.577

- wydatki bieżące

15.577

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

zmniejszenie

DOCHODY OGÓŁEM:

15.577

852

Pomoc społeczna

15.577

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15.577

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15.577

WYDATKI OGÓŁEM:

15.577

852

Pomoc społeczna

15.577

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15.577

3110

Świadczenia społeczne

15.577

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dz. 852 decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-217/07 z dnia 15 maja 2007 roku o kwotę 15.577 zł została zmniejszona dotacja celowa na 2007 r. przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej .

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:41:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie