Zarządzenie Nr 99/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 99/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 8.013 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.200 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.200 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 813 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 813 zł

po stronie wydatków o kwotę 8.013 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.200 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.200 zł

- wydatki bieżące o kwotę 7.200 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 813 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 813 zł

- wydatki bieżące o kwotę 813 zł

2. Dokonać zwiększenia w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok:

po stronie dochodów o kwotę 8.013 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.200 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.200 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.200 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 813 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 813 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 813 zł

po stronie wydatków o kwotę 8.013 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.200 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.200 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.200 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 813 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 813 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 813 zł

3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

60.000

60.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

60.000

- wydatki bieżące

60.000

60016

Drogi publiczne gminne

60.000

- wydatki majątkowe

60.000

750

Administracja publiczna

1.000

1.000

75023

Urzędy gmin

1.000

- wydatki bieżące

1.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.000

- wydatki bieżące

1.000

851

Ochrona zdrowia

1.009

1.009

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

1.009

1.009

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

947

947

- wydatki majątkowe

62

- wydatki bieżące

1.009

852

Pomoc społeczna

1.000

1.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

- wydatki bieżące

1.000

85295

Pozostała działalność

1.000

- wydatki bieżące

1.000

RAZEM

63.009

63.009

4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

70.000

70.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

60.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

60.000

60016

Drogi publiczne gminne

70.000

10.000

4270

Zakup usług remontowych

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

750

Administracja publiczna

2.000

2.000

75023

Urzędy gmin

2.000

1.000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

1

2

3

4

5

6

851

Ochrona zdrowia

18.000

18.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

18.000

18.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

410

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

450

4120

Składki na Fundusz Pracy

87

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.436

4260

Zakup energii

2.054

4270

Zakup usług remontowych

200

4280

Zakup usług zdrowotnych

18.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.301

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

62

852

Pomoc społeczna

1.500

1.500

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85295

Pozostała działalność

1.500

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

500

3110

Świadczenia społeczne

1.500

RAZEM

91.500

91.500

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

- Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-722/2/2007 z dnia 31 października 2007 r. zwiększył dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza),

Dz. 854

- Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-718/3/2007 z dnia 29 października 2007 r. zwiększył dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 11:46:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie