Zarządzenie Nr 71/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w SP ZOZX w Tąpkowicach w likwidacji


Zarządzenie Nr 71/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach w likwidacji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 53a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 418 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację według stanu na dzień 30 września 2007 roku w:

1) Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach, przy ul. Zwycięstwa 15,

2) Ośrodku Rehabilitacji Tąpkowicach, przy ul Zwycięstwa 13,

3) Punkcie Lekarskim w Ożarowicach, przy ul. Dworcowej 15,

4) Punkcie Lekarskim w Zendku, przy ul. Głównej 116

w okresie od dnia 28 do 30 września 2007 r., tj. w okresie 3 dni poprzedzających planowany termin zakończenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć w drodze spisu z natury:

1. Środki pieniężne określone w art. 26 pkt 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem

należności i zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników oraz z tytułów

publicznoprawnych.

2. Składniki majątkowe znajdujące się w Zakładzie, w tym ujęte wyłącznie w ewidencji

ilościowej oraz będących własnością innych jednostek.

3. Zapasy materiałów (m.in. leków, sprzętu jednorazowego, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych itp.).

§ 3

Zobowiązać Likwidatora SP ZOZ do uzyskania w terminie do dnia 30 września br. potwierdzonych sald o zobowiązaniach i należnościach w stosunku do dostawców i kontrahentów.

§ 4

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołać Komisję w składzie:

Przewodniczący Komisji - Ewa Paks - Sekretarz Gminy

Zastępca przewodniczącego - Małgorzata Sokoła - Kierownik SP ZOZ w likwidacji

2. Do przeprowadzenia spisu z natury w obiektach wymienionych w § 1 powołuję

następujące zespoły spisowe :

Zespół spisowy Nr 1 - inwentaryzuje obiekty wymienione w pkt. 2 i 3

1) Bożena Furgacz - Inspektor ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia

2) Katarzyna Urbańczyk - Referent finansowy

3) Stanisława Pawleta - Pielęgniarka

Zespół spisowy Nr 2 - inwentaryzuje obiekty wymienione w pkt. 1 i 4

1) Janusz Paliga - Inspektor ds. inwestycji gminnych i dróg

2) Czesława Konofalska - Pielęgniarka koordynująca

3) Barbara Galas - Pielęgniarka

3. W pracach Komisji inwentaryzacyjnej uczestniczą co najmniej 3 osoby.

§ 5

Komisja inwentaryzacyjna dokonuje wstępnej weryfikacji sprzętu i wyposażenia pod względem użyczenia niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

§ 6

1. Komisja, o której mowa w § 4, sporządza wykazy na drukach "Arkuszy spisu z natury".

2. "Arkusze spisu z natury" podpisują: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członkowie Komisji uczestniczący w spisie.

3. Osoby powołane na członków Komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 7

Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej jest odpowiedzialny za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności spisowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 11:46:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie