Zarządzenie Nr 114/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 114/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

322

322

70095

Pozostała działalność

322

322

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

322

322

322

750

Administracja publiczna

85.000

85.000

75023

Urzędy gmin

85.000

- wydatki majątkowe

85.000

75095

Pozostała działalność

85.000

- wydatki bieżące

w tym: poręczenia i gwarancje

85.000

85.000

801

Oświata i wychowanie

15.900

15.900

80101

Szkoły podstawowe

4.000

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

4.000

80110

Gimnazja

5.000

15.900

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

5.000

5.000

15.900

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

6.900

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

6.900

6.900

851

Ochrona zdrowia

44.200

44.200

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

44.200

44.200

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

44.200

44.200

852

Pomoc społeczna

1.850

1.850

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.850

1.850

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.850

1.850

- wydatki bieżące

1.850

RAZEM

147.272

147.272

2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

1.000

1.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.522

1.522

70095

Pozostała działalność

1.200

1.200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

322

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

4270

Zakup usług remontowych

1.200

4300

Zakup usług pozostałych

322

750

Administracja publiczna

94.400

94.400

75022

Rady gmin

2.000

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

75023

Urzędy gmin

6.400

101.400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400

4120

Składki na Fundusz Pracy

400

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

75095

Pozostała działalność

85.000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

85.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.000

3.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.000

801

Oświata i wychowanie

28.102

28.102

80101

Szkoły podstawowe

4.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Zendek

4.000

80110

Gimnazja

17.200

28.100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000

4260

Zakup energii

12.200

4300

Zakup usług pozostałych

28.100

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

6.900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.900

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000

80195

Pozostała działalność

2

2

4308

Zakup usług pozostałych

1

4309

Zakup usług pozostałych

1

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

1

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

1

851

Ochrona zdrowia

44.200

44.200

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

44.200

44.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44.200

1

2

3

4

5

6

6060

Wydatki na zakupy inwestycje jednostki budżetowej

44.200

852

Pomoc społeczna

2.050

2.050

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2.050

2.050

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.850

4300

Zakup usług pozostałych

160

4410

Podróże służbowe krajowe

200

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.850

RAZEM

174.274

174.274

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2008 08:24:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie