Zarządzenie Nr 73/2007w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 73/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 13.331 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.848 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.848 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.848 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.483 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.483 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

o kwotę 7.483 zł

po stronie wydatków o kwotę 13.331 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.848 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.848 zł

- wydatki bieżące o kwotę 5.848 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.483 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.483 zł

- wydatki bieżące o kwotę 7.483 zł

2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

po stronie dochodów o kwotę 13.331 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.848 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.848 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

o kwotę 5.848 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.483 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.483 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

o kwotę 7.483 zł

po stronie wydatków o kwotę 13.331 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.848 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.848 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.882 zł

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach 2.441 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 2.441 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 846 zł

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach 423 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 423 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 120 zł

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach 60 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 60 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.483 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.483 zł § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 7.483 zł

3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

1.230

1.230

80101

Szkoły podstawowe

1.230

- wydatki bieżące

1.230

80104

Przedszkola

1.230

- wydatki bieżące

w tym i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.230

1.230

4. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

7.000

7.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

70095

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600

600

75412

Ochotnicze straże pożarne

600

600

4170

4210

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

600

600

801

Oświata i wychowanie

6.110

6.110

80101

Szkoły podstawowe

4.210

4270

Zakup usług remontowych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

4.210

80104

Przedszkola

4.210

4170

4270

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

Przedszkole Tąpkowice

1.230

2.980

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.900

1.900

4010

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

1.900

1.900

851

Ochrona zdrowia

4.000

4.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4.000

4.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

4.000

4.000

Razem

17.710

17.710

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dz. 801

Wojewoda Śląski decyzją nr FB.I.3011-128/8/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku zwiększył dotację celową na 2007 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,

Dz. 851

Wojewoda Śląski decyzją nr FB.I.3011-377/3/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku zwiększył dotację celową na 2007 roku, z przeznaczeniem:

- 4.957 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę,

- 2.526 zł na dofinansowanie zakup jednolitego stroju uczniowskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 11:40:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie