Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego do budżetu na 2007r


Zarządzenie Nr 1/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 stycznia 2007 roku

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm/ oraz Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok w szczególności do

paragrafów zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 stycznia 2007 roku

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2007 rok

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota w zł

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

5.777.073

60016

Drogi publiczne gminne

5.777.073

6298

6339

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

5.097.417

679.656

700

Gospodarka mieszkaniowa

60.340

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60.340

0470

0750

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

340

60.000

750

Administracja publiczna

48.170

75011

Urzędy wojewódzkie

43.910

2010

2360

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

43.085

825

75023

Urzędy gmin

4.260

0750

0970

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z różnych dochodów

3.260

1.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.220

1

2

3

4

5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.220

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.025.032

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

4.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.674.000

0310

0330

0340

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.650.000

4.000

15.000

5.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

800.000

0310

0320

0330

0340

0360

0500

0910

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

350.000

87.000

8.000

275.000

15.000

60.000

5.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

186.000

0410

0480

0490

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5.000

175.000

6.000

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

536

0970

Wpływy z różnych dochodów

536

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.360.496

0010

0020

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.050.496

310.000

758

Różne rozliczenia

2.694.978

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.694.978

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.694.978

801

Oświata i wychowanie

130.000

80104

Przedszkola

34.000

0830

Wpływy z usług

34.000

1

2

3

4

5

80113

Dowożenie uczniów do szkół

42.000

0830

Wpływy z usług

42.000

80195

Pozostała działalność

54.000

0750

0830

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług

16.000

38.000

852

Pomoc społeczna

1.023.387

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

864.615

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

864.615

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5.900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5.900

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

61.899

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

55.045

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6.854

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85.562

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85.562

85295

Pozostała działalność

5.411

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5.411

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.500

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2.500

0400

Wpływy z opłaty produktowej

2.500

Razem

16.763.700Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 stycznia 2007 roku

Zestawienie

wydatków budżetowych na 2007 rok

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

kwota w zł.

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

7.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

01095

Pozostała działalność

5.000

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

4.800

200

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

600

Transport i łączność

7.210.555

60004

Lokalny transport zbiorowy

600.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

600.000

60016

Drogi publiczne gminne

6.610.555

4210

4270

4300

6050

6058

6059

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

95.000

15.000 79.338

4.811.413

1.603.804

700

Gospodarka mieszkaniowa

208.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

175.000

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

143.000

2.000

30.000

70095

Pozostała działalność

33.000

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

15.000

18.000

710

Działalność usługowa

40.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

20.000

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

71095

Pozostała działalność

20.000

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

750

Administracja publiczna

2.137.471

1

2

3

4

5

75011

Urzędy wojewódzkie

43.085

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

36.011

6.191

883

75022

Rady gmin

107.333

3030

4210

4300

4370

4410

4430

4700

4740

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

90.000

5.900

3.000

1.000

500

1.933

1.000

4.000

75023

Urzędy gmin

1.967.053

3020

3030

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4500

4700

4740

4750

6050

6060

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

3.000

15.000

852.516

60.418

153.158

21.828

24.000

48.200

60.000

20.000

3.000

88.000

4.200

3.658

12.000

15.000

500

15.575

500

12.000

15.000

13.500

500.000

26.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20.000

4170

4210

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

10.000

5.000

5.000

1

2

3

4

5

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.220

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

1.855

319

46

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

760.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

760.000

3030

4110

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4430

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000

2.527

27.000

54.600

15.000

10.000

3.000

16.200

19.673

600.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

56.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

56.000

3030

4100

4110

4120

4210

4300

4370

4430

4740

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Różne opłaty i składki

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

23.520

16.350

1.450

200

3.000

4.480

1.000

2.000

4.000

757

Obsługa długu publicznego

100.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000

8070

8079

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

96.000

4.000

758

Różne rozliczenia

60.990

75818

Rezerwy ogólne i celowe

20.000

4810

Rezerwy

20.000

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

40.990

2930

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

40.990

801

Oświata i wychowanie

4.499.009

1

2

3

4

5

80101

Szkoły podstawowe

1.737.672

2540

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

6050

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

236.400

83.619

780.476

58.300

148.141

20.931

4.000

19.000

2.333

110.000

40.000

1.500

40.000

1.700

7.000

1.000

1.000

44.772

1.000

2.500

4.000

130.000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

53.849

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.438

37.161

2.660

7.482

1.058

2.050

80104

Przedszkola

374.116

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4370

4410

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19.368

186.212

14.000

35.965

5.082

2.000

5.000

4.000

23.500

33.800

800

16.089

4.000

1.000

12.300

1

2

3

4

5

4700

4740

4750

6060

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

1.000

1.000

2.000

7.000

80110

Gimnazja

1.177.968

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4280

4300

4350

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

6050

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

53.861

605.875

45.500

115.836

16.367

2.500

12.000

4.000

152.000

500

36.934

1.000

5.000

1.000

1.000

34.595

1.000

4.000

5.000

80.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

93.000

4300

Zakup usług pozostałych

93.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

953.404

1

2

3020

4010

4040

4110

4120

4140

4170

4210

4260

4280

4300

4360

4370

4410

3

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

4

4.000

688.882

47.400

115.557

16.365

5.861

1.000

16.139

1.000

1.700

5.000

1.000

5.000

2.000

5

4430

4440

4700

4740

4750

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2.500

30.000

2.000

3.000

5.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15.000

4300

4700

Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12.500

2.500

80195

Pozostała działalność

94.000

4170

4210

4260

4300

4370

4440

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.500

3.000

1.000

32.000

38.000

18.500

851

Ochrona zdrowia

175.000

85153

Zwalczanie narkomanii

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

150.000

4110

4170

4210

4260

4270

4300

4370

4410

4700

4740

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.000

74.000

24.000

3.000

25.000

19.000

1.000

500

1.500

1.000

852

Pomoc społeczna

1.254.614

85212

zadania zlecone

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

925.560

864.615

1

2

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4410

4740

3

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4

829.597

15.254

12.592

373

2.000

3.199

100

1.500

5

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5.900

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5.900

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

55.045

3110

Świadczenia społeczne

55.045

85214

dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

97.827

6.854

3110

Świadczenia społeczne

6.854

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85.562

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

70.923

12.901

1.738

85295

Pozostała działalność

5.411

3110

Świadczenia społeczne

5.411

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

231.227

80.000

3110

4330

Świadczenia społeczne

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

71.000

9.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

144.227

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

870

91.714

10.983

18.568

2.516

2.000

2.000

4.800

1.000

500

3.276

2.000

3.000

1.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85295

Pozostała działalność

5.000

3020

3110

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

500

4.500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98.741

85401

Świetlice szkolne

83.741

1

2

3

4

5

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.015

54.385

4.400

11.220

1.586

6.135

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15.000

3240

Stypendia dla uczniów

15.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

2.497.600

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

90002

Gospodarka odpadami

35.000

4300

Zakup usług pozostałych

35.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

29.800

4300

Zakup usług pozostałych

29.800

90013

Schroniska dla zwierząt

7.800

4300

Zakup usług pozostałych

7.800

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

305.000

4260

4270

6050

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

125.000

30.000

90095

Pozostała działalność

2.020.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.020.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

526.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

384.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

384.000

92116

Biblioteki

142.500

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

142.500

926

Kultura fizyczna i sport

80.000

92601

Obiekty sportowe

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

75.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75.000

RAZEM

19.763.700Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑01‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑01‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2007 10:11:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie