Zarządzenie nr 106/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 106/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.832 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.832 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 6.832 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 6.832

po stronie wydatków o kwotę 6.832 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.832 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 6.832 zł

- wydatki bieżące o kwotę 6.832 zł

2. Dokonać zwiększenia w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok:

po stronie dochodów o kwotę 6.832 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.832 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 6.832 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 6.832

po stronie wydatków o kwotę 6.832 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.832 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 6.832 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 134 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 6.698 zł

3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

32.000

32.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

32.000

32.000

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

32.000

32.000

801

Oświata i wychowanie

13.741

13.741

80101

Szkoły podstawowe

5.500

- wydatki bieżące

5.500

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

5.500

- wydatki bieżące

5.500

80104

Przedszkola

783

783

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

783

783

783

80110

Gimnazja

7.458

- wydatki bieżące

7.458

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4.000

- wydatki bieżące

4.000

80195

Pozostała działalność

3.458

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

3.458

700

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

28

28

85401

Świetlice szkolne

28

28

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

28

28

28

RAZEM

45.769

45.769

4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

32.000

32.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

32.000

32.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

32.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32.000

750

Administracja publiczna

373

373

75023

Urzędy gmin

373

373

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

373

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

373

801

Oświata i Wychowanie

32.002

32.002

80101

Szkoły Podstawowe

7.676

13.176

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Szkoła Podstawowa Zendek

7.676

1

2

3

4

5

6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Zendek

11.500

4260

Zakup energii

Szkoła Podstawowa Zendek

1.676

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.500

80104

Przedszkola

8.868

8.868

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Przedszkole Tąpkowice 200

200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przedszkole Tąpkowice - 2.212

Przedszkole Ożarowice 1.200

1.012

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkole Tąpkowice - 750

Przedszkole Ożarowice 1.100

350

4120

Składki na Fundusz Pracy

Przedszkole Ożarowice 200

200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Przedszkole Ożarowice -321

321

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Tąpkowice 4.032

Przedszkole Ożarowice 2.886

6.918

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Przedszkole Ożarowice 1.400

1.400

4260

Zakup energii

Przedszkole Ożarowice -2.500

2.500

4280

Zakup usług zdrowotnych

Przedszkole Tąpkowice - 370

Przedszkole Ożarowice - 372

742

4300

zakup usług pozostałych

Przedszkole Tąpkowice 1.000

Przedszkole Ożarowice -1.289

289

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Przedszkole Tąpkowice -700

Przedszkole Ożarowice -700

1.400

4410

Podróże służbowe krajowe

Przedszkole Tąpkowice -200

Przedszkole Ożarowice -300

500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Przedszkole Tąpkowice -500

Przedszkole Ożarowice -500

1.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Przedszkole Tąpkowice -400

Przedszkole Ożarowice -277

677

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Przedszkole Tąpkowice 300

Przedszkole Ożarowice -527

227

80110

Gimnazja

7.458

4270

Zakup usług remontowych

7.458

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2.500

2.500

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.500

80195

Pozostała działalność

3.458

1

2

3

4

5

6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

658

4260

Zakup energii

600

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

851

Ochrona zdrowia

18.000

18.000

85153

Zwalczanie narkomanii

18.000

18.000

4210

Zakup materiałów i energii

18.000

4300

Zakup usług pozostałych

18.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

28

28

85401

Świetlice szkolne

28

28

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

28

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Świetlica Zendek

28

RAZEM

82.403

82.403

Uzasadnienie:

Dz. 010

Decyzją nr Nr FB.I.3011-241/9/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku Wojewoda Śląski przekazał dotację w wysokości 6.932 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:22:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie