Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamowień publicznych na dostawy, uslugi i roboty budowlane o wartości nie przekraczajacej obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanych w Urzędzie Gminy


Zarządzenie Nr 70/2007

Wójt Gminy Ożarowice

z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie podlegającej obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanych w Urzędzie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje:

Ustala się regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro, co do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanych w Urzędzie Gminy Ożarowice.

§ 1

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych ma zastosowanie do wszelkich zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie podlegającej obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Regulamin nie ma zastosowania do zamówień publicznych wymienionych w art.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. , Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) z wyłączeniem art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

3. Regulamin określa udzielanie zamówień publicznych regulowanych w układzie:

a) zamówienia o wartości od 1.000 euro do 6.000 euro włącznie,

b) zamówienia o wartości powyżej 6.000 euro,

c) Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do udzielania

zamówień do 1.000 euro.

§ 2

1. Przy przeprowadzaniu postępowania należy przestrzegać zasad wynikających z ustawy

Prawo zamówień publicznych.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiedzialni są kierownicy referatów lub pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy.

3. Pracownicy, odpowiedzialni za realizację danego zamówienia, wykonują czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sposób obiektywny, bezstronny, z zachowaniem należytej staranności.

4. Wydatkowania środków publicznych zamawiający dokonują gospodarnie i racjonalnie, zachowując jasność i przejrzystość postępowania.

5. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości wydatków, określa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Podstawą ustalenia wartości szacunkowej wydatku jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez dokonującego wydatku z należytą starannością.

7. Wartość szacunkową wydatków ustala się odpowiednio zgodnie z postanowieniami art. 32-34 ustawy.

8. Wartość szacunkową wydatku ustala pracownik realizujący zamówienie.

9. Przed ustaleniem wartości szacunkowej wydatku upoważniony pracownik ma obowiązek ustalić, czy tożsame zamówienie nie jest realizowane w drodze umowy o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy.

§ 3

1. Przy udzielaniu zamówienia o wartości od 1.000 euro do 6.000 euro włącznie pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia dokonuje rozpoznania rynku, odbiera propozycje cenowe oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej propozycji.

2. Zamówienie zostaje udzielone temu, który przedłożył najkorzystniejsze warunki zamawiającemu.

3. Z przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia pracownik merytoryczny sporządza notatkę służbową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamawiającego z innych powodów niż najniższa cena, pracownik odpowiedzialny za prowadzenie postępowania sporządza na piśmie uzasadnienie wyboru danego wykonawcy.

§ 4

1. Przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia o wartości powyżej kwoty 6.000 euro a nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia powinien w szczególności wykonać czynność określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Pracownik prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane sporządza zapytanie ofertowe stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które kieruje do wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednak nie mniej niż dwóch oferentów.

3. Pracownik sporządza dokumentację z przeprowadzonego rozeznania cenowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Zamówienie zostaje udzielone wykonawcy na zasadach określonych

§ 3 ust. 2.

§ 5

1. Dopuszcza się możliwość negocjacji ofert.

2. W negocjacjach ze strony zamawiającego uczestniczy dwóch pracowników , w tym jeden pracownik, który prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia.

3. Z negocjacji sporządza się pisemny protokół, który podpisują pracownicy prowadzący postępowanie o zamówienie, a następnie przedstawiają protokół bezpośredniemu przełożonemu do akceptacji. Przełożony akceptując zamówienie składa na protokole swoją parafkę.

§ 6

Dla zamówień określonych w § 3 i 4 udziela się zamówienia przez umowę pisemna określającą warunki realizacji zamówienia , do której stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (awarie, przyczyny losowe nie leżące po stronie zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć), dopuszcza się możliwość odstąpienia od stosowania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu. W takim przypadku zamawiający dokonuje zamówienia po akceptacji stosownego wniosku przez kierownika jednostki.

§ 8

Całość dokumentacji z postępowania o zamówienie przechowywania jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów oraz pracownikom samodzielnych stanowisk.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 sierpnia 2007 roku.

NOTATKA SŁUŻBOWA

sporządzona w dniu ……………………

z udzielania zamówienia publicznego

o wartości od 1.000 euro do 6.000 euro włącznie

1. Opis przedmiotu zamówienia ( np. ilość, rodzaj itp.) ………………………………

………………………………..……………………………………………………………….

2 a. Wartość szacunkowa zamówienia ….…………… zł …………………..euro

2 b. Podstawa ustalenia wartości ( np. stawka sekocenbud) …………………………

…………………………………………………………………………………………..

3. Sposób wyboru oferty ( np. przeprowadzona rozmowa telefoniczna, złożonaoferta)

……………………………………………..…………………………..……………………

…….…..………………………………..……………………………………………………

.

…………………………………………..……………………………………………………

4. Uzasadnienie wyboru ………………….….………………………………………………

…….. ……………………………………….……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….

( Podpis pracownika)

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 70/2007

z dnia 22 sierpnia 2007 roku

Nr…………………….

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości od 6.000 euro do 14.000 euro.

1. Przedmiot zamówienia

…………………………………………………………………………………………………..

2. Ilość i rodzaj

…………………………………………………………………………………………………..

3. Nazwa/kod ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień

…………………………………………………………………………………………………..

4. Warunki wymagane (poza ustawowymi) związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia, jakie powinien spełnić wykonawca

…………………………………………………………………………………………………..

5. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona dnia ……………….

………………………………………………

………………………………………………

6. Podstawa ustalenia wartości zamówienia

……………………………………………………………………………………………….......

Ożarowice, dnia……………………

______________________________

imię i nazwisko sporządzającego

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 70/2007

z dnia 22 sierpnia 2007 roku

………………… dnia………………..

Nr …………………..

FORMULARZ OFERTY

na wykonie : …………………………………………..……………………………………..

(nazwa rodzaju zamówienia)

powyżej 6.000 euro a poniżej 14.000 euro

I. ZAMAWIAJACY:

……………………………….

……………………………….

II. Opis przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

a) termin wykonania zamówienia: ………………………………………

b) okres gwarancji: ……………………………………………………….

c) warunki płatności: ……………………………………………………..

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia ………………. w formie:

pisemnej (osobiście, listownie) na adres: …………………………………………..

  • faksem na numer: …………………………………………………………………
  • w wersji elektronicznej na e-mail: ……………………………………………….

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ADRES: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………….

NR RACHUNKU BANKOWEGO: …………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ……………………….. zł

podatek VAT: …………………….

cenę brutto: ……………………….. zł

słownie brutto: ……………………………………………………………………zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część

oferty są:

a) ………………………………………………..

b) ………………………………………………..

c) …………………….....................................

…………………, dnia ………………….. …………………………………

Podpis osoby uprawnionej

………………….……………..

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 70/2007

z dnia 22 sierpnia 2007 roku

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości powyżej 6.000 euro, a nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) ustawy nie stosuje się

1. W celu zamówienia

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną[1], przeprowadzono rozeznanie cenowe

[zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) ustawy nie stosuje się

Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi: ……………… zł netto.

CPV ……………………………………………

2. W terminie do dnia …………………….. przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

2.

3.

3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Zatwierdzam

____________________________

data i podpis[1] niepotrzebne skreślić

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2007 13:23:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie