Zarządzenie Nr 98/2007 w sprawie ogloszenia przetargu pisemnego nieorganiczonego na sprzedaż zabudowanyej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach


Zarządzenie Nr 98/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związ­ku z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jedno­lity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try­bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) w wykonaniu Uchwały Nr X/107/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

zarządzam

§ 1

Ogłosić przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej, zapisanej w KW nr 65014, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działki nr: 499/28, 499/31, 499/34, 499/38, 499/40, 499/42, 499/44km. 1 d. 5 obręb ewidencyjny Pyrzowice o łącznej powierzchni 29.7825 ha .

§ 2

Ustalić wadium w wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 3

Ustalić regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt. 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 4

Powołać czteroosobową Komisję Przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - .............. Członek Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Paks Ewa

Członek Komisji - Barbara Drzazga

 

§ 5

 

Ogłoszenie o przetargu zamieścić w prasie codziennej ogólnokrajowej, nie później niż do dnia 30 listopada 2007 roku.

 

 

 

§ 6

 

Ustalić, że przetarg o którym mowa w pkt. 1 niniejszego zarządzenia przeprowadzić w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice w dniu 21 stycznia 2008 roku o godz. 1200 - pokój nr 17.

 

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł niedostępny dla daty: 25.06.2024 19:46:59
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  31‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:38:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie