Zarządzenie Nr 12/2007w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 12/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z 8 dnia marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w oparciu o aneks nr 4 do porozumienia nr 11/2003

zawartego pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Ożarowice w sprawie realizacji zadań

z zakresu obrony cywilnej w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

9.907

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.907

-dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego

9.907

WYDATKI OGÓŁEM:

9.907

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.907

75414

Obrona cywilna

9.907

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.907

9.907

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

9.907

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.907

75414

Obrona cywilna

9.907

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9.907

WYDATKI OGÓŁEM:

9.907

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.907

1

2

3

4

5

75414

Obrona cywilna

9.907

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

8.281

1.423

203

3. Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach między

paragrafami:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

851

Ochrona zdrowia

1.000

1.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.000

1.000

4210

4700

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

1.000

Razem

1.000

1.000

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 16:03:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie