Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie powolania i zasad funkcjonowania służby stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Ożarowice


ZARZĄDZENIE NR 10/2007

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 01 marca 2007 r.

w sprawie: powołania i zasad funkcjonowania służby stałego

dyżuru w Urzędzie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenie nr 620/06 Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia stałych dyżurów w województwie śląskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej , wprowadzania do realizacji procedur zawartych w Narodowym Systemie Pogotowia Kryzysowego oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek administracji publicznej

i przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości kierowania oraz operatywnego przekazywania decyzji i informacji zorganizować stały dyżur Urzędu Gminy.

§ 2

Stały dyżur zorganizować w systemie zmianowym wyznaczając do jego składu pracowników Urzędu Gminy mających kompetencje do przyjmowania i przekazywania sygnałów i informacji.

§ 3

Czas trwania dyżuru jednej zmiany wynosi 12 godzin.

§ 4

Na miejsce pełnienia stałego dyżuru wydzielić sekretariat Urzędu Gminy.

§ 5

Zabezpieczyć pomieszczenie oraz niezbędny sprzęt kwaterunkowy dla zmiany odpoczywającej.

§ 6

Opracować dokumentację służby stałego dyżuru, zgodnie z wykazami i wzorami dokumentów stanowiącymi załączniki do zarządzenia Wojewody Nr 620/06 z dnia 08.12.2006r.

§ 7

Osoby wyznaczone do pełnienia służby stałego dyżuru objąć szkoleniem w ramach szkoleń obronnych.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw bezpieczeństwa informatycznego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr Z - 56/06 Wójta gminy Ożarowice z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Ożarowice na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2007 07:53:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie