Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzanie nr 51/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr VIII/86/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 450.000 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 450.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 266.600 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 157.300 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 157.300 zł

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 157.300 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 40.000 zł

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 40.000 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

o kwotę 40.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 69.300 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 69.300 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 69.300 zł

po stronie wydatków o kwotę 716.600 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 607.300 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 607.300 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 200.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 407.300 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 40.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 40.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 69.300 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 69.300 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 32.640 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.660 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 15.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 13.500 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 100 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr VIII/86/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:42:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie