Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w zarzadzeniu nr 45/2005 - procedura ewidencji, rozliczania i wykorzstania środkow związanych z realizacja propjektu finansowego z udzialem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Zarządzenie Nr 31/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 45/2005 Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2005 roku w sprawie procedury ewidencji, rozliczania i

wykorzystania środków związanych z realizacją projektu finansowanego

z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje;

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam zmiany w Zarządzeniu Nr 45/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2005 roku w sprawie procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do zarządzenia wymienionego w § 1 i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2007 roku.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 31/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

W części 7. Ewidencja księgowa środków pomocowych

dodaje się:

Konto bilansowe

137/1 Rozrachunki środków funduszy pomocowych - lokaty

Konto 137/1 -" Rozrachunki środków funduszy pomocowych - lokaty"

Wn

Ma

· Wniesiono lokaty krótkoterminowe

· zlikwidowano lokaty krótkoterminowe

Konto 137/1 służy do ewidencji krótkoterminowych lokat bankowych. Ewidencję analityczną prowadzi się odrębnie dla każdej lokaty.

Konto 137/1 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wniesionych lokat.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 09:55:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie