Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 41/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr VII/78/2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 805.408 zł

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 805.408 zł

po stronie wydatków o kwotę 805.408 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 32.935 zł

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 32.935 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 32.935 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 50.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 205.373 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 205.373 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 5.373 zł

§ 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 200.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.100

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 17.100 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17.100 zł

2. Dokonać po stronie dochodów przeniesień między działami, rozdziałami w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

5.777.073

60016

Drogi publiczne gminne

5.777.073

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.777.073

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.777.073

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

Razem

5.777.073

5.777.073

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

6.435.217

60016

Drogi publiczne gminne

6.435.217

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.811.413

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.603.804

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.435.217

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.435.217

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.811.413

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.603.804

Razem

6.435.217

6.435.217

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr VII/78/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:55:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie