Zarządzenie Nr 104/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 104/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr X/124/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok po stronie dochodów w następujący sposób:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.559 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 16.056 zł

§ 2318 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.056 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 7.326 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 4.985 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 3.745 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 9.503 zł

§ 2318 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.503 zł

2. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok po stronie dochodów w następujący sposób:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.559 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 16.056 zł

§ 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.056 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 7.326 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 4.985 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 3.745 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 9.503 zł

§ 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.503 zł

3. Dokonać po stronie wydatków w uchwale budżetowej przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

122.674

60016

Drogi publiczne gminne

122.674

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

122.674

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

500.000

2.174

80101

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.724

Szkoła Podstawowa Zendek 450

2.174

4300

Zakup usług pozostałych

2.174

80110

Gimnazja

500.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500.000

851

Ochrona zdrowia

9.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

9.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

9.000

852

Pomoc społeczna

1.500

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85295

Pozostała działalność

500

3110

Świadczenia społeczne

500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

110.000

4260

Zakup energii

60.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

926

Kultura fizyczna i sport

500.000

92601

Obiekty sportowe

500.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500.000

Razem

622.674

622.674

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XI/124/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 12:09:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie