Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie wyznaczenia kandydata do rady Uczestników Scalenia w Ossach


 

ZARZĄDZENIE NR 6/2007

 

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 29 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

w sprawie : wyznaczenia kandydata do Rady Uczestników Scalenia w Ossach

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),

I art. 103 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261., poz.2603 z późn. zmianami) i § 6 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 2005 riku w sprawie scalania i po-działu nieruchomości (Dz.U. Nr 86, poz. 736) oraz Uchwały Nr XXXII/381/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości gruntowych położonych w Ossach

 

 

 

zarządzam

 

 

1. Wyznaczyć Panią.....................- upełnomocnionego przedstawiciela

Gminy Ożarowice, do składu Rady Uczestników Scalenia w Ossach

 

2. Traci moc Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 marca

2006 roku w sprawie wyznaczenia kandydata do Rady Uczestników Scalenia

w Ossach.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 20.04.2024 18:11:37
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  29‑01‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑01‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:02:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie