Zarzadzenie Nr 95/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 95/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 30.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 30.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 30.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 30.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 30.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł

2. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok:

po stronie dochodów o kwotę 30.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 30.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 30.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 30.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 30.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 30.000 zł

3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

3,000

3.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.000

3.000

- wydatki bieżące

3.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.000

- wydatki bieżące

3.000

4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.800

10.800

75412

Ochotnicze straże pożarne

10.800

10.800

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.800

852

Pomoc społeczna

3.000

3.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.000

3.000

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

3.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

Razem

13.800

13.800

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

Decyzją Nr FB.I.3011-638/07 z dnia 03 października 2007 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotacje celową na 2007 rok na realizacje świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 11:20:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie