Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie zasad udzielania zamówień o wartosci nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO netto


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 56/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie:

zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej

kwoty 14 000 EURO netto.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Wydatki, których wartość szacunkowa nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 14 tysięcy Euro, dokonywane są z pominięciem trybów postępowania określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  3. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości wydatków, określa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy.
  4. Dyrektorzy szkół zobowiązani są udokumentować sposób prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem.

§ 2.

  1. Podstawę do dokonywania wydatków na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo stanowi plan finansowy Gminy Ożarowice na dany rok budżetowy, aktualny w dniu ustalenia wartości szacunkowej danego rodzaju wydatków.
  2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej wydatków należy przestrzegać przepisów Działu II Rozdziału 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Gminnego Zespołu

Oświaty i Wychowania - mgr Zdzisławie Szydło.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑07‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑07‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 15:49:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie