Zarządzenie Nr 103/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 103/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XI/123/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 567.884 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 226.000 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 226.000 zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 226.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.684 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.534 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.534 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 3.000 zł

Przedszkole Tąpkowice 2.000 zł

Przedszkole Ożarowice 1.000 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 750 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 750 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 3.400 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 3.400 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.200 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 13.200 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 13.200 zł

Świetlica Tąpkowice 4.800 zł

Świetlica Ożarowice 6.200 zł

Świetlica Zendek 2.200 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 320.000 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 320.000 zł

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego o kwotę 320.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 567.884 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 226.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 226.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 226.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.684 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.534 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.534 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 750 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 750 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 3.400 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.400 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.200 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 13.200 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 13.200 zł

Świetlica Tąpkowice 4.800 zł

Świetlica Ożarowice 6.200 zł

Świetlica Zendek 2.200 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 320.000 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 320.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 320.000 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XI/123/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 12:18:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie