Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych


Zarządzenie Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 lipca 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej

pracowników samorządowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 191 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam "Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 lipca 2007 r.

Regulamin

oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

- Ożarowice 2007 -

Część 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządo­wych określa zasady i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzą­dowych.
 2. Regulamin zobowiązuje bezpośrednich przełożonych do dokonywania okresowych ocen kwalifikacyj­nych pracowników podlegających ocenie.
 3. Efektem dokonania oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okre­sowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
 4. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego określa Załącz­nik nr 1 do Regulaminu.

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie:

 • kierownik jednostki - osoba uprawniona do kierowania jednostką,
 • bezpośredni przełożony - osoba kierująca zespołem pracowników, która jest upoważniona do dokonania oceny, zwana w Regulaminie oce­niającym,
 • ocena - okresowa ocena kwalifikacyjna, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrud­nieni na stanowisku urzędniczym,
 • ocena pozytywna - ocena końcowa obejmująca bardzo dobry, dobry lub zadowalający po­ziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
 • ocena negatywna - ocena końcowa obejmująca niezadowalający poziom wykonywania obo­wiązków przez ocenianego,
 • oceniany - pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
 • opinia - pisemne stanowisko oceniającego dotyczące wykonywa­nia obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie,
 • kryteria - obowiązkowe określone w Załączniku nr 2 i do wyboru, określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu, stanowiące podstawę do dokonania oceny kwalifikacyjnej.

Część 2. Szczegółowa - tryb dokonywania oceny

ROZDZIAŁ II

§ 3

Rozmowa wstępna poprzedzająca wybór kryteriów

 1. Dokonanie wyboru kryteriów stanowiących podstawę sporządzenia oceny kwalifikacyjnej przez oceniającego poprzedza przeprowadzenie rozmowy z ocenia­nym.
 2. Rozmowę wstępną oceniający przeprowadza co najmniej dwa dni przed dokonaniem wyboru kryteriów.
 3. W trakcie rozmowy bezpośredni przełożony omawia z pracownikiem sposób realizacji obowiązków wy­nikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w opisie przyporządkowanego pracownikowi stanowiska pracy.
 4. Sposób realizacji obowiązków ocenianego bezpośredni przełożony anali­zuje, z uwzględnieniem art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, a w szczególności ocenia czy pracownik:

· wykazuje dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli,

· przestrzega obowiązujące prawo,

· wykonuje powierzone zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

· informuje organy, instytucje i osoby fizyczne oraz udostępnia dokumenty znajdujące się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

· przestrzega zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzia­nym,

· zachowuje uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami, podwład­nymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

· zachowuje się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

· sumiennie i staranne wypełnia polecenia przełożonego, z zastrzeżeniem, iż jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia.

5. W trakcie rozmowy oceniający powinien zasięgnąć opinii ocenianego pracownika w kwestii: zleconych mu obowiązków zawodowych, propozycji zmian zakresu obowiązków, jego planów zawodowych oraz zamiaru podnoszenia kwalifikacji.

6. Po zakończeniu rozmowy oceniający jest zobowiązany do poinformowania ocenianego o dalszym trybie procedury dokonywania oceny kwalifikacyjnej.

7. Po zakończeniu rozmowy oceniający sporządza protokół z rozmowy wstępnej, stanowiący załącznik nr 2 będący podstawą do wyboru kryteriów do oceny.

§ 4

Wybór kryteriów

 1. Po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy oceniający wybiera, oprócz 6 kryteriów obowiązkowych, nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć kryteriów z wykazu kryteriów do wyboru, najistotniejszych i najlepiej odpowiadających specyfice stanowiska pracy zajmowanym przez ocenianego.
 2. Uwzględniając specyfikę stanowiska pracy ocenianego, oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte wykazem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu i dokonać opisu tego kryterium.
 3. Ustalone dodatkowe kryterium musi zostać zdefiniowane i szczegółowo opisane.
 4. Wykaz kryteriów obowiązkowych oceny określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Wykaz kryteriów do wyboru określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
 6. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena winna być pro­wadzona według uprzednio wybranych kryteriów.

§ 5

Wyznaczenie terminu oceny

Oceniający wyznacza ocenianemu indywidualny termin sporządzenia oceny na piśmie, okre­ślając miesiąc i rok.

§ 6

Wpis wybranych dodatkowych kryteriów do arkusza oceny

Po wyborze kryteriów dodatkowych oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.

§ 7

Zatwierdzenie kryteriów

 1. Oceniający przekazuje arkusz oceny kierownikowi jednostki, w celu zatwierdzenia wybra­nych kryteriów.
 2. Kierownik jednostki może upoważnić do zatwierdzenia wybranych kryteriów Sekretarz Gminy.
 3. W przypadku negatywnej opinii co do zaproponowanych kryteriów oceny kierownik przed­stawia uwagi do kryteriów wybranych przez oceniającego i spisuje je w punkcie II Części B arkusza oceny. Oceniający zobowiązany jest do korekty wybranych kryteriów oraz powtórnej ich weryfikacji przez kierownika jednostki.
 4. Kierownik jednostki zatwierdza wybrane kryteria w terminie siedmiu dni od otrzymania arku­sza, co potwierdza imieniem i nazwiskiem oraz podpisem w punkcie II Części B ar­kusza oceny.
 5. Po zatwierdzeniu kryteriów oceny oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.
 6. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie oce­niany potwierdza własnoręcznym podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.

§ 8

Rozmowa oceniająca

 1. W celu dokonania okresowej oceny kwalifikacyjnej bezpośredni przełożony jest zobowiązany przeprowadzić z ocenianym rozmowę oceniającą.
 2. Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć nie wcześniej niż na siedem dni przed spo­rządzeniem oceny na piśmie.
 3. Przedmiotem rozmowy jest omówienie wykonywanych przez ocenianego obowiązków zle­conych mu w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotkanych w trakcie ich realizacji oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

§ 9

Sporządzenie oceny na piśmie

Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów.

Etap I

 1. W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinię dotyczącą wykonywania obowiąz­ków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie.
 2. W opinii oceniający podaje, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny.
 3. W przypadku gdy pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodat­kowe zadania, niewynikające z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.

Etap II

 1. W części D arkusza oceny oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez oce­nianego.

Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:

Poziom

Kryteria przyznania

Bardzo dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stano­wiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obo­wiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

Dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stano­wiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wy­konywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

Zadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wy­mienione w części B.

Niezadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trak­cie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.Etap trzeci

 1. W części D arkusza oceny oceniający przyznaje ocenę końcową - pozytywną lub nega­tywną.
 2. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenia­nego: bardzo dobry, dobry lub zadowalający.
 3. Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez oce­nianego.

§ 10

Zapoznanie pracownika z otrzymaną oceną

 1. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania do kierownika jednostki, o którym mowa w Rozdziale IV.
 2. Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny.
 3. Oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika, a pracownik otrzy­muje kopię potwierdzoną za zgodność przez bezpośredniego przełożonego.

ROZDZIAŁ III

Terminy dokonywania oceny

§ 11

Zasada ogólna

 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym oce­nom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.
 3. Oceny pracowników na stanowiskach: Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika USC, Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pracowników na stanowiskach samodzielnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych tj. Dyrektora GZOiW, Dyrektora ZGK, Kierownika OPS dokonuje: Wójt Gminy.
 4. Oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach wchodzących w skład referatów dokonują Kierownicy właściwych Referatów, natomiast:

a) Dyrektor GZOiW - w odniesieniu do pracowników Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania,

b) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej - w odniesieniu do pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej,

c) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - w odniesieniu do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 12

Pierwsza ocena nowego pracownika

 1. W sytuacji zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym, bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonania pierwszej oceny w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego zatrudnienia.
 2. Odpowiednio wcześniej bezpośredni przełożony jest zobowiązany przeprowadzić roz­mowę wstępną z ocenianym, o której mowa w Rozdziale II § 3.

§ 13

Zasady przeprowadzania oceny kolejnej oraz ponownej oceny, w przypadku pierwszej oceny negatywnej

 1. W razie przyznania przez oceniającego ocenianemu negatywnej oceny końcowej (poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego został określony jako niezadowalający), oceniający jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny kwalifikacyjnej.
 2. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie oceny poprzedniej ocenia­jący jest zobowiązany:

· przeprowadzić rozmowę z ocenianym, o której mowa w Rozdziale II § 3,

· wybrać z wykazu kryteria, wg zasad określonych w Rozdziale II § 4,

· wyznaczyć termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok, z zastrzeże­niem, iż ponowna ocena, nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech mie­sięcy od poprzedniej.

§ 14

Zmiana terminu oceny

 1. W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na pi­śmie.
 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej prze­prowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej, oceniający jest zobowiązany wyzna­czyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.
 3. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego zgodnie z § 3 i 4 Rozdziału II Regulaminu.
 4. O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia oce­nianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 5. Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

ROZDZIAŁ IV

Tryb odwołania od oceny

§ 15

 1. Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie (zarówno negatywnej, jak i pozytywnej).
 2. Termin na sporządzenie odwołania kończy się z upływem siedmiu dni od dnia następnego po doręczeniu oceny.
 3. Jeżeli koniec terminu na sporządzenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
 4. Odwołanie należy składać do kierownika jednostki. Pracownikom, dla których bezpośred­nim przełożonym jest kierownik jednostki, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Kierownik jednostki jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w termi­nie czternastu dni od jego doręczenia.
 6. Odwołanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierać uzasadnienie poparte dowodami.
 7. O wyniku rozpatrzenia odwołania oceniany zostaje poinformowany pisemnie.

ROZDZIAŁ V

Ponowna ocena negatywna

§ 16

Przesłanki ponownej oceny negatywnej

 1. W przypadku, gdy oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom i w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko wybrane przez bezpośredniego przełożonego kryteria oceny otrzymuje kwalifikacyjną ocenę negatywną.
 2. Ponowną ocenę negatywną oceniający doręcza ocenianemu niezwłocznie, tj. w terminie trzech dni od dnia sporządzenia opinii.
 3. Tryb odwołania od oceny negatywnej określa Rozdział IV Regulaminu.

§ 17

Skutki ponownej oceny negatywnej pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

 1. W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu zatrud­nionemu na stanowisku urzędniczym pracodawca samorządowy:

· niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem, lub

· odwołuje go ze stanowiska.

Załącznik Nr 1

do Załącznika do Zarządzenia Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 lipca 2007 roku

Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego

Część A

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa jednostki)

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowegoImię ………………………………………………………………………………………. …….

Nazwisko ………………………………………………………………………………………..

Komórka organizacyjna ………………………………………………………………………...

Stanowisko ……………………………………………………………………………………...

Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym …………………………………...

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ……………………………………………….

II. Dane dotyczące poprzedniej ocenyOcena/poziom …………………………………………………………………………………..

Data sporządzenia ………………………………………………………………………………

............................ ................................ ……………..........................................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)

Część B

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmieNr

Kryteria obowiązkowe

1.

Sumienność

2.

Sprawność

3.

Bezstronność

4.

Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

5.

Planowanie i organizowanie pracy

6.

Postawa etycznaNr

Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonegoSporządzenie oceny na piśmie nastąpi w ………………………………………………

(należy wpisać miesiąc, rok)

………………………………… ……………………………………………………..

(imię i nazwisko oceniającego) (stanowisko)

…………………………………………….……. …………….…………………

(data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku) (data i podpis oceniającego)

II. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostkiUwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………. ….……………

imię i nazwisko) (data i podpis)

Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie.

............................ ................................ …….........................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)

Część C

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianegoDane dotyczące oceniającego:

Imię/imiona ……………………………………………………………………………………..

Nazwisko ………………………………………………………………………………………..

Stanowisko ……………………………………………………………………………………...

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ……………………………………………….

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w któ­rym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

............................ ................................ …….........................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)
Część D

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej ocenyOceniam wykonywanie obowiązków przez:

Panią/Pana ………………………………………………………………………………………

w okresie od ................................................... do .......................................................................

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

bardzo dobrymWykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często prze­wyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

dobrymWykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiada­jący oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

zadowalającymWiększość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpo­wiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

niezadowalającymWiększość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieod­powiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

i przyznaję okresową ocenę:(wpisać pozytywną - jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną - jeżeli poziom niezadowalający)

............................ ................................ …………………….....

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

Część E

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

Panią/Pana ……………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................

............................ .................................. ..................................... (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)
Załącznik Nr 2

do Załącznika do Zarządzenia Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 4lipca 2007 roku

PROTOKÓŁ

z rozmowy wstępnej

z dnia ………………

Jaka miała miejsce w dniu …………………….………………………..………………….

w ………………………………………………..………………………………………….

Rozmowa rozpoczęła się o godzinie ………………………..……………………………..

I Osoby uczestniczące w rozmowie :

1. Przełożony: …………………….……………………………….

2. Pracownik: ……………………………………………………..

II. Przedmiot rozmowy : omówienie sposobu realizacji przez pracownika obowiązków

wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków

określających w art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

III. Wnioski wynikające z rozmowy, ewentualne ustalenia co do kryteriów oceny

pracownika:………………………….………………………….……

…………………………………………….……………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

IV. Uwagi przełożonego i pracownika : ……………..……………………………………

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Rozmowa zakończona o godzinie: ….……………………………….

Protokół sporządził: …………………………………………………

………………………….. ……………………………………

Podpis sporządzającego Podpis pracownika

Załącznik Nr 3

do Załącznika do Zarządzenia Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 lipca 2007 roku

Wykaz kryteriów obowiązkowych

Kryterium

Opis kryterium

1.Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.

2.Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych za­dań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

3.Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źró­deł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i infor­macji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefa­woryzowania żadnej z nich.

4.Umiejętność

stosowania od­powiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obo­wiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszuki­wania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

5.Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Pre­cyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działa­nia. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i dłu­goterminowych.

6.Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postę­powanie zgodnie z etyką zawodową.
Załącznik Nr 4

do Załącznika do Zarządzenia Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 lipca 2007 roku

Wykaz kryteriów do wyboru

Kryterium

Opis kryterium

1. Wiedza specjali­styczna

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni po­ziom merytoryczny realizowanych zadań.

2. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzysta­nia ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

3. Znajomość języka obcego (czynna i bierna)

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowa­nych zadań, pozwalająca na:

 • czytanie i rozumienie dokumentów,
 • pisanie dokumentów,
 • rozumienie innych,

mówienie w języku obcym.

4. Nastawienie na wła­sny rozwój, podnosze­nie kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz pod­noszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę.

5. Komunikacja wer­balna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumie­nie, przez:

 • wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
 • dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słu­chaczy,
 • udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,
 • wyrażanie poglądów w sposób przekonujący,

posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.

6. Komunikacja pi­semna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:

 • stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,
 • przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,
 • dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie.

7. Komunikatywność

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:

 • okazywanie poszanowania drugiej stronie,
 • próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,
 • okazanie zainteresowania jej opiniami,

umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.

8. Pozytywne podejście do obywatela

Zaspokajanie potrzeb obywatela, przez:

 • zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,
 • okazywanie szacunku,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,

służenie pomocą.

9. Umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole, przez:

 • pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,
 • zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowa­nia zadań,
 • współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,
 • zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę ze­społu,

aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.

10. Umiejętność nego­cjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowa­nych, dzięki:

 • dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,
 • przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,
 • przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,
 • rozpoznawaniu najlepszych propozycji,
 • stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,
 • ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań.

11. Zarządzanie infor­macją/dzielenie się in­formacjami

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:

· przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których infor­macje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,

uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie.

12. Zarządzanie zaso­bami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych, przez:

 • określanie i pozyskiwanie zasobów,
 • alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod wzglę­dem czasu i kosztów,

kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.

13. Zarządzanie perso­nelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:

· zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych

·

· terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego· efektu działania,

· komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

· rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspiera­nie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

· określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

· traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęca­nie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

· ocenę osiągnięć pracowników,

· wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagro­dzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowni­ków do uzyskiwania jak najlepszych wyników,

· dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczą­cych własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

· inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,

stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifika­cji.

14. Zarządzanie jako­ścią realizowanych za­dań

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożąda­nych efektów, przez:

 • tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działa­nia,
 • sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,
 • modyfikowanie planów w razie konieczności,
 • ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.

15. Zarządzanie wpro­wadzaniem zmian

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

· podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

· uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

· określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,

· wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

· podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadza­nych zmian,

· skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadza­nymi zmianami,

· przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu.

16. Zorientowanie na rezultaty pracy

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:

· ustalanie priorytetów działania,

· identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogą­cych mieć przełomowe znaczenie,

· określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

· przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wy­wiązywanie się z zobowiązań,

zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończe­nia podjętych działań.

17. Podejmowanie de­cyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiek­tywny, przez:

· rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

· podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

· rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

· podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonym pewnym ryzy­kiem sprawach,

podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzed­nim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.

18. Radzenie sobie w sytuacjach kryzyso­wych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skompli­kowanych problemów, przez:

· wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

· szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,

· dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,

· wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobiega­nie ich skutkom,

· informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kry­zys,

· wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych, tak żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowa­dzania zmian.

19. Samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informa­cji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wy­konania zleconego zadania.

20. Inicjatywa

· umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,

· inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,

mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania.

21. Kreatywność

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:

 • rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytu­acjami,
 • wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworze­nia nowych,
 • otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,
 • inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,
 • badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,

zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia no­wych rozwiązań.

22. Myślenie strate­giczne

Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje, przez:

 • ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,
 • zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,
 • identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i general­nych kierunków działania,
 • przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,
 • przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i de­cyzji,
 • planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,
 • ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,
 • tworzenie strategii lub kierunków działania,

analizowanie okoliczności i zagrożeń.

23. Umiejętności ana­lityczne

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizo­wanie i interpretowanie danych, tj.:

 • rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,
 • dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów anali­zowanych i interpretowanych danych,
 • interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,
 • stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpo­wiadających stawianym problemom,
 • prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przepro­wadzonej analizy,

stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplika­cjami komputerowymi) w celu rozwiązania pro­blemu/zadania.
Załącznik Nr 5

do Załącznika do Zarządzenia Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 lipca 2007 roku

.................................................. ……...........................................................

(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)

..................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

Powiadomienie o nowym terminie oceny

Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, informuję Pana/Panią, iż wyznaczony na dzień .................................... termin sporządzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej na piśmie zostaje przesunięty na dzień: ………………………………...

Przyczyną przesunięcia terminu jest:

(wskazać uzasadnienie przesunięcia, np. usprawiedliwiona nieobecność w pracy ocenianego uniemożliwiająca przeprowadzenie oceny, zmiana stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy rodzi obowiązek sporządzenia oceny na piśmie w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego)

…………………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo osoby

upoważnionej do składania oświadczeń

w imieniu pracodawcy)

Załącznik Nr 6

do Załącznika do Zarządzenia Nr 61/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 lipca 2007 roku

……...........................................................

(miejscowość i data)

..................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

Pouczenie o wniesieniu odwołania od okresowej oceny kwalifikacyjnej.

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361), informuję, iż przysługuje Pani/Panu wniesienie odwołania od okresowej oceny kwalifikacyjnej do Wójta Gminy Ożarowice w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości: …………………………………………………..

(data, podpis ocenianego)

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑07‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑07‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 14:57:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie