Zarządzenie nr 105/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 105/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 24.226 zł

52 - Pomoc społeczna o kwotę 24.226 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 20.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 3.212 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 3.212 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 1.014 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.014 zł

po stronie wydatków o kwotę 24.226 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 24.226 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 20.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 3.212 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.212 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 1.014 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.014 zł

2. Dokonać zmniejszenia w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok:

po stronie dochodów o kwotę 24.226 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 24.226 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 20.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 3.212 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.212 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 1.014 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.014 zł

po stronie wydatków o kwotę 24.226 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 24.226 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 20.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 3.212 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.212 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 1.014 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.014 zł

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

  • Decyzją Nr FB.I.3011-780/07 z dnia 14 listopada 2007 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową na 2007 rok celem dostosowania do faktycznych potrzeb w zakresie zadań zleconych gminom.
  • Decyzją Nr FB.I.3011-762/07 z dnia 12 listopada 2007 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową na 2007 rok przeznaczoną na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  • Decyzją Nr FB.I.3011-762/07 z dnia 12 listopada 2007 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową na 2007 rok przeznaczoną na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:08:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie