Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 48/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zwiększenia

DOCHODY OGÓŁEM:

9.114

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

450

801

Oświata i wychowanie

4.504

80195

Pozostała działalności

4.504

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

4.504

852

Pomoc społeczna

4.160

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.160

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

4.160

WYDATKI OGÓŁEM:

9.114

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

- wydatki bieżące

450

801

Oświata i wychowanie

4.504

80195

Pozostała działalności

4.504

- wydatki bieżące

4.504

852

Pomoc społeczna

4.160

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.160

- wydatki bieżące

4.160

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

zmniejszenie

DOCHODY OGÓŁEM:

9.114

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

450

801

Oświata i wychowanie

4.504

80195

Pozostała działalności

4.504

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4.504

852

Pomoc społeczna

4.160

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.160

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4.160

WYDATKI OGÓŁEM:

9.114

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

4410

Podróże służbowe krajowe

450

801

Oświata i wychowanie

4.504

80195

Pozostała działalności

4.504

4300

Zakup usług pozostałych

4.504

852

Pomoc społeczna

4.160

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.160

3110

Świadczenia społeczne

4.160

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750 Wojewoda Śląski decyzją nr FB.I.3011-295/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. przyznał dotację celową w wysokości 450 zł ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2007 rok z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji.

Dz. 801 Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-226/2/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku przyznał dotację celową w kwocie 4.504 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 852 Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-239/2/07 z dnia 04 czerwca 2007 roku o kwotę 4.160 zł została zwiększona dotacja celowa na 2007 r. przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:43:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie