Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 72/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr IX/102/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach, paragrafach: w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

280.000

40002

Dostarczanie wody

280.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

280.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

312.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

312.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

312.000

801

Oświata i wychowanie

2.000

80110

Gimnazja

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

30.000

Razem

312.000

312.000

2. Dokonać zmian po stronie przychodów:

w zł

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

107.438

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

107.438

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr IX/102/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 11:42:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie