Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 47/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje :

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ożarowice nadanym Zarządzeniem Nr 5/2004 roku z dnia 1 marca 2004 roku dokonać następujących zmian :

1. W § 13 ust. 4 skreśla się w całości pkt 9 o brzmieniu:

"opracowanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej,

a w szczególności :

9.1.zestawów zadań obronnych,

9.2.regulaminu organizacyjnego na okres "W",

oraz pkr. 13 o brzmieniu:

" prowadzenie dokumentacji "Dyżuru Stałego" Urzędu"

2. W § 13 ust. 4 wpisuje się pkt 17 w następującym brzmieniu :

"Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia

ćwiczeń wojskowych oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny w trybie akcji kurierskiej".

3. Po § 20 dodaje się:

1) § 20 a w następującym brzmieniu:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

2) § 20 b w następującym brzmieniu:

Do zakresu zadań pełnomocnika należy w szczególności :

1) przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,

2) informowanie właściwej służby ochrony państwa o fakcie dopuszczenia dp pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji oznaczonych klauzulą "poufne" oraz odmowy wydania lub cofnięcia poświadczenia do poziomu "poufne" i "zastrzeżone",

3) przechowywanie akt zakończonych zwykłych postępowań sprawdzających,

4) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach z dostępem do informacji niejawnych,

5) powiadomienie właściwej służby ochrony państwa w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą" poufne"

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

3) § 20 c w następującym brzmieniu:

1. Tworzy się Pion ochrony.

W skład Pionu Ochrony wchodzi:

1) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

2) Kierownik Kancelarii Tajnej

2. Do zadań Pionu ochrony należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

3. Do zadań Kierownika Kancelarii Tajnej należą w szczególności:

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce

organizacyjnej,

2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów, oznaczone klauzulami "poufne",

osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,

3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej oraz jednostce organizacyjnej,

5) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,

6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2008 09:14:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie