Zarządzenie Nr 85/2007 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 85/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.051 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.750 zł

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.750 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.750 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.504 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.504 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.504 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 797 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 797 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 797 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.051 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.750 zł

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.750 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.750 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.504 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.504 zł

- wydatki bieżące o kwotę 4.504 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 797 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 797 zł

- wydatki bieżące o kwotę 797 zł

2. Dokonać w układzie wykonawczym do budżety gminy na 2007 rok zwiększenia:

po stronie dochodów o kwotę 7.051 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.750 zł

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.750 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami o kwotę 1.750 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.504 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.504 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

o kwotę 4.504 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 797 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 797 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

o kwotę 797 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.051 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.750 zł

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.750 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.504 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.504 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.504 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 797 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 797 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 797 zł

3. Uzupełnić w Zarządzeniu nr 73/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok znajdującą się w pkt. 3 tabelę o następujące wiersze:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

3.000

3.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000

- wydatki bieżące

3.000

70095

Pozostała działalność

3.000

- wydatki bieżące

3.000

4. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

851

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

3.000

3.000

- wydatki bieżące

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

3.000

3.000

3.000

5. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

851

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

3.000

3.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.000

11.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

11.000

11.000

4260

Zakup energii

11.000

4270

Zakup usług remontowych

11.000

Razem

14.000

14.000

6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751

- zwiększono dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS3-4135-11-17/2007 z dnia 12 września 2007 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach Nr DKT-580-18/45/07 z dnia 24 września 2007 r.,

Dz. 801

- Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-226/5/2007 z dnia 20 września 2007 r. przyznał dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza),

Dz. 854

- Wojewoda Śląski decyzją nr FB.I.3011-377/8/2007 z dnia 21 września 2007 roku zwiększył dotację celową na 2007 roku, z przeznaczeniem:

· 323 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę,

· 474 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 13:51:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie