Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 78/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów:

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.324 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 9.324 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 9.324 zł

po stronie wydatków:

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.324 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 9.324 zł

- wydatki bieżące o kwotę 9.324 zł

2. Dokonać w układzie wykonawczym do budżety gminy na 2007 rok:

zmniejszenia po stronie dochodów:

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.324 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 9.324 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 9.324 zł

zmniejszenia po stronie wydatków:

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.324 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 9.324 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 9.324 zł

3. Uzupełnić w Zarządzeniu nr 73/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do budżetu Gminy na 2007 rok znajdującą się w pkt. 3 tabelę o następujące wiersze:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600

600

75412

Ochotnicze straże pożarne

600

600

- wydatki bieżące

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne

600

600

600

4. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

140

140

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

140

140

- wydatki bieżące

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne

140

140

140

5. Dokonać zmian po stronie wydatków w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

140

140

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

140

140

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21

4120

Składki na Fundusz Pracy

3

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

116

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110

4300

Zakup usług pozostałych

30

852

Pomoc społeczna

90

90

85219

Ośrodki pomocy społecznej

90

90

4280

Zakup usług zdrowotnych

90

4430

Różne opłaty i składki

90

Razem

230

230

6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852 -

Wojewoda Śląski decyzją nr FB.I.3011-503/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku zmniejszył dotację celową na 2007 rok przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 14:31:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie