Zarządzenie Nr 107/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 107/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.685 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.685 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.685 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.685

po stronie wydatków o kwotę 7.685 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.685 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.685 zł

- wydatki bieżące o kwotę 7.685 zł

2. Dokonać zwiększenia w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok:

po stronie dochodów o kwotę 7.685 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.685 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.685 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotę 7.685

po stronie wydatków o kwotę 7.685 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.685 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.685 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.453 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.232 zł

3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

21.856

21.856

75023

Urzędy gmin

21.856

21.856

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

21.856

21.856

801

Oświata i wychowanie

74.208

74.208

80101

Szkoły podstawowe

16.288

- wydatki bieżące

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.470

14.818

14.818

80110

Gimnazja

22.755

19.575

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

19.575

19.575

3.180

19.575

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4.000

- wydatki bieżące

4.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

34.500

29.200

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

31.025

31.025

3.475

29.200

80195

Pozostała działalność

665

21.433

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

665

21.433

852

Pomoc społeczna

6.600

6.600

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.600

1.600

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

1.600

1.600

1.600

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.000

- wydatki bieżące

4.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

5.000

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

1.127

1.127

3.873

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

- wydatki bieżące

1.000

RAZEM

102.664

102.664

4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.000

1.000

70095

Pozostała działalność

1.000

1.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

750

Administracja publiczna

23.465

23.465

75023

Urzędy gmin

23.465

23.465

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.856

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.609

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.609

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21.856

801

Oświata i wychowanie

105.696

105.696

80101

Szkoły Podstawowe

38.106

21.818

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -8.803

Szkoła Podstawowa Zendek -5.119

13.922

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -1.646

Szkoła Podstawowa Zendek 1.379

267

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 518

Szkoła Podstawowa Zendek -1.147

629

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 4.812

Szkoła Podstawowa Zendek -

4.812

4260

Zakup energii

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 11.000

Szkoła Podstawowa Zendek 5.689

16.689

4270

Zakup usług remontowych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 16.288

16.288

4280

Zakup usług zdrowotnych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -702

Szkoła Podstawowa Zendek -544

1.246

4300

Zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -1.000

Szkoła Podstawowa Zendek 1.317

317

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -370

Szkoła Podstawowa Zendek -370

740

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkoła Podstawowa Tąpkowice -2.600

Szkoła Podstawowa Zendek - 500

3.100

4430

Różne opłaty i składki

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -139

139

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -170

Szkoła Podstawowa Zendek -315

485

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -900

Szkoła Podstawowa Zendek -390

1.290

80104

Przedszkola

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Przedszkole Tąpkowice -4

Przedszkole Ożarowice 4

1

2

3

4

5

6

80110

Gimnazja

31.450

28.270

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

700

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

475

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.754

4270

Zakup usług remontowych

19.650

4280

Zakup usług zdrowotnych

134

4300

Zakup usług pozostałych

3.966

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

590

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.738

4430

Różne opłaty i składki

843

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

670

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

35.475

30.175

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32.000

4140

Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

861

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

975

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4270

Zakup usług remontowych

24.600

4280

Zakup usług zdrowotnych

614

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

600

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.400

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300

80195

Pozostała działalność

665

21.433

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

437

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

146

4128

Składki na Fundusz Pracy

61

4129

Składki na Fundusz Pracy

21

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

498

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

167

4300

Zakup usług pozostałych

20.768

851

Ochrona zdrowia

300

300

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

300

300

4300

Zakup usług pozostałych

300

4430

Różne opłaty i składki

300

852

Pomoc społeczna

11.410

11.410

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.000

2.000

3110

Świadczenia społeczne

2.000

1

2

3

4

5

6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600

4300

Zakup usług pozostałych

400

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6.000

2.000

3110

Świadczenia społeczne

2.000

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

6.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2.410

7.410

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

922

4120

Składki na fundusz pracy

205

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.433

4300

Zakup usług pozostałych

1.050

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

4430

Różne opłaty i składki

410

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.300

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

RAZEM

141.871

141.871

Uzasadnienie:

Dz. 801

Decyzją nr Nr FB.I.3011-723/2/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową o kwotę 1.453 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Decyzją nr Nr FB.I.3011-703/5/2007 z dnia 19 listopada 2007 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową o kwotę 6.232 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 12:03:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie