Zarządzenie Nr 80/2007 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 80/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 11.034 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.003 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.003 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.003 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.981 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.981 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.981 zł

po stronie wydatków o kwotę 11.034 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.003 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.003 zł

- wydatki bieżące o kwotę 6.003 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

- wydatki bieżące o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.981 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.981 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.981 zł

2. Dokonać w układzie wykonawczym do budżety gminy na 2007 rok zwiększenia:

po stronie dochodów o kwotę 11.034 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.003 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.003 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.003 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.981 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.981 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.981 zł

po stronie wydatków o kwotę 11.034 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.003 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.003 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.003 zł

SP Tąpkowice - 4.526 zł

SP Zendek - 1.477 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.981 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.981 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.981 zł

3. Dokonać zmian po stronie wydatków w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.435.217

6.435.217

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.435.217

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.811.413

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.603.804

70095

Pozostała działalność

6.435.217

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.811.413

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.603.804

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

- Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-302/9/2007 z dnia 10 września 2007 r. przyznał dotację na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni".

Dz. 851

- Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-536/2007 z dnia 7 września 2007 rok przyznał dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

Dz. 852

- Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10 września 2007 roku zwiększył o kwotę 3.000 zł dotację celową na 2007 rok przeznaczoną na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku,

- Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-394/2/07 z dnia 6 września 2007 roku zwiększył o kwotę 1.981 zł dotację celową na 2007 rok przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 14:20:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie