Zarządzenie Nr 94/2007 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 94/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zwiększenia

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

12.111

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

450

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.080

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

7.080

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7.080

851

Ochrona zdrowia

50

85195

Pozostała działalności

50

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

50

852

Pomoc społeczna

775

85295

Pozostała działalność

775

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

775

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.756

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.756

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3.756

WYDATKI OGÓŁEM:

12.111

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

- wydatki bieżące

450

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.080

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

7.080

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.080

2.826

851

Ochrona zdrowia

50

85195

Pozostała działalności

50

- wydatki bieżące

50

1

2

3

4

852

Pomoc społeczna

775

85295

Pozostała działalność

775

- wydatki bieżące

775

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.756

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.756

- wydatki bieżące

3.756

2. Dokonać w układzie wykonawczym do budżety gminy na 2007 rok zwiększenia:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

zwiększenia

DOCHODY OGÓŁEM:

12.111

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

450

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.080

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

7.080

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7.080

851

Ochrona zdrowia

50

85195

Pozostała działalności

50

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

50

852

Pomoc społeczna

775

85295

Pozostała działalność

775

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

775

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.756

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.756

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.756

WYDATKI OGÓŁEM:

12.111

750

Administracja publiczna

450

75011

Urzędy wojewódzkie

450

4410

Podróże służbowe krajowe

450

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.080

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

7.080

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.960

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

355

4120

Składki na Fundusz Pracy

51

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.420

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

278

4410

Podróże służbowe krajowe

16

851

Ochrona zdrowia

50

85195

Pozostała działalności

50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50

852

Pomoc społeczna

775

85295

Pozostała działalność

775

3110

Świadczenia społeczne

775

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.756

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.756

3240

Stypendia dla uczniów

3.756

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750

- decyzją NR FB.I.3011-666/2007 z dnia 5 października 2007 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji,

Dz. 751

- zwiększono dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS3-4135-11-17/2007 z dnia 12 września 2007 r., decyzji Ministra Finansów Nr FS3-4135-11-18/2007 z dnia 27 września 2007 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach Nr DKT-580-21/45/07 z dnia 3 października 2007 r.,

Dz. 851

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-656/2007 z dnia 9 października 2007 roku przyznano dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe,

Dz. 852

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-570/2/07 z dnia 9 października 2007 r. zwiększono dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Dz. 854

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-605/1/2007 z dnia 4 października 2007 roku zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 11:17:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie