Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie zatwierdzenia kryteriów ofertowych do konkursu dotyczącego przekazania zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice NZOZ


Zarządzenie Nr 36/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów ofertowych do konkursu dotyczącego przekazania zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofertowego na przekazanie zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

z a r z ą d z a m

1. Zatwierdzić kryteria konkursu ofertowego przyjęte przez Komisję Konkursową Uchwałą Nr 1/2007 z dnia 23 maja 2007 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zamieścić ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofertowego w gazecie codziennej Dziennik Zachodni.

3. Ustalić treść umowy dzierżawy obejmującej sprzęt medyczny oraz grunty wraz z budynkami i lokalami dotychczas zajmowanymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zobowiązać Komisję Konkursową do opracowania treści ogłoszenia konkursowego.

5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Zarządzenia Nr 36/2007

Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 maja 2007 roku

U c h w a ł a Nr 1/2007

Komisji Konkursowej

z dnia 23 maja 2007 roku

---------------------------------

w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofertowego na przekazanie zadań z zakresu

ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi

Opieki Zdrowotnej

Na podstawie § 3 Zarządzenia Nr 34/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofertowego na przekazanie zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Komisja Konkursowa

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć następujące kryteria ofertowe do konkursu ofert, które powinien przedstawić oferent w swojej pisemnej ofercie:

a) zagwarantowanie przejęcia pracowników likwidowanego SP ZOZ w Tąpkowicach na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy zapewnieniem co najmniej 5 letniego okresu zachowania dotychczasowych warunków pracy i płacy począwszy od dnia 1 października 2007 roku,

b) zapewnienie przez oferenta ciągłości dotychczasowych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia z uwzględnieniem ich realizacji we wszystkich placówkach likwidowanego SP ZOZ w Tąpkowicach

c) przedstawienie szczegółowego planu wprowadzenia wielorodzajowych świadczeń z zakresu specjalistki zdrowotnej realizowanych przez oferenta od 1 października 2007 roku,

d) zapewnienie pełnienia dyżuru całodobowego prze lekarzy zatrudnionych przez oferenta,

e) przedstawienie w formie pisemnego opracowania szczegółowego programu profilaktyki zdrowotnej, którą realizować będzie oferent w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia działalności z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych i świadczeń profilaktycznych dla dzieci w wieku do lat 5, dzieci w wieku od 5 do lat 15, młodzieży od 15 do 23 lat oraz osób po 23 roku życia,

f) złożenie przez oferenta pisemnego zapewnienia o realizacji nieodpłatnej profilaktyki lekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjum z uwzględnieniem rozszerzenia wiedzy uczniów na temat higieny i zapobiegania rozwojowi chorób zakaźnych,

g) przedłożenie przez oferenta w formie pisemnej szczegółowego programu o charakterze prewencyjnym dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciw-działania narkomanii w środowiskach młodzieży szkolnej,

h) przedstawienie przez oferenta propozycji ceny dzierżawy sprzętu medycznego oraz 1 m2 powierzchni obejmującej budynek i lokale zajmowane przez SP ZOZ w Tąpkowicach:

- Ośrodek Zdrowia Tąpkowice - 422 m2

- Ośrodek Rehabilitacji Tąpkowice - 234 m2

- Punkt Lekarski Ożarowice - 87 m2

- Punkt Lekarski Zendek - 57 m2

i) przedłożenie cennika usłg ponadstandardowych, jaki obowiązywać będzie

pacjentów obsługiwanych przez oferenta.

§ 2

Przy ocenie składanych ofert należy uwzględnić zapewnienie przez oferenta wykonywania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej praktyki lekarskiej świadczonej przez lekarzy mających miejsce zamieszkania na obszarze Gminy Ożarowice.

§ 3

Pisemne opracowania, o których mowa w § 1 lit. e-i powinny zawierać rzeczowe i konkretne propozycje wraz z terminami ich realizacji z uwzględnieniem wykorzystywania środków audiowizualnych i innych ułatwiających adresatom jak najlepsze przyswojenie zawartych w nich informacji.

§ 4

Ustalić następującą punktację dotyczącą poszczególnych kryteriów :

- kryterium § 1 lit. a - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. b - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. c - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. d - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. e - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. f - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. g - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. h - 0 - 5 punktów

- kryterium § 1 lit. i - 0 - 5 punktów

§ 5

Oferent winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące statusu prawnego wraz z aktualną dokumentacją, potwierdzającą formę organizacyjno-prawną oferenta.

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:38:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie