Zarządzenie Nr 81/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 81/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr X/110/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 772.689 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.801 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.801 zł

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 39.801 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.788 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 3.788 zł

§ 6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 3.788 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 18.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 18.000 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 18.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem o kwotę 629.500 zł

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 459.500 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 450.000 zł

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 9.500 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 100.000 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 50.000 zł

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa o kwotę 70.000 zł

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 70.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 81.000 zł

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 81.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 81.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 600 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 600 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł

po stronie wydatków o kwotę 772.689 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.801 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.801 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.801 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 9.500 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 9.500 zł

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżetowych o kwotę 9.500 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 620.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 620.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 620.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.788 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 3.788 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.788 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.710 zł

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 16.710 zł

§ 6300 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 16.710 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 1.290 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.290 zł

§ 3070 - Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń

wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 1.290 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 81.000 zł

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 81.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 3.400 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 18.600 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 600 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 600 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł

2. Dokonać zmian po stronie dochodów w działach, rozdziałach w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.777.073

5.777.073

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.777.073

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

70095

Pozostała działalność

5.777.073

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

Razem

5.777.073

5.777.073

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr X/110/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 września 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 14:06:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie