Zarządzenie Nr 100/2007 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki poprzez szczepienie przxeciwko rakowi szyjki macicy


Zarządzenie Nr 100/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 listopada 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy, zwany dalej programem zdrowotnym.

§2

1. Ustala się treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się treść formularza ofertowego w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia,

3. Ustala się szczegółowe warunki realizacji świadczenia w zakresie szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia.

4. Ustala się projekt umowy na wykup usługi - świadczenia zdrowotnego w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia.

5. Regulamin organizowania konkursu ofert na realizację świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Ustala się treść arkusza oceny oferty w brzmieniu załącznika nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Program zdrowotny będzie realizowany w latach 2007-2008.

§ 4

1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa
w § 1, zwaną dalej Komisją w składzie:

- Przewodnicząca Komisji - Ewa Paks

- Członkowie Komisji: - Janusz Paliga

- Bożena Furgacz

2. Przewodnicząca Komisji Konkursowej może zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby, których obecność jest niezbędna dla realizacji zadań Komisji Konkursowej.

3. Osoby zaproszone do udziału w pracach Komisji Konkursowej nie mogą być oferentami

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 listopada 2007 roku

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

Wójt Gminy Ożarowice

Ożarowice, ul. Dworcowa 15

ogłasza konkurs ofert

na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie:

profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt - rocznik 1992-1993, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach.

Przewidywany termin wykonania zadania: od podpisania umowy do końca czerwca 2008 roku.

Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) które świadczą usługi, w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (w tym z projektem umowy) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl./zakładka - konkursy. Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod nr tel. 032/381 80 32.

Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs - szczepionka" należy składać w Biurze obsługi klienta - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Ożarowice, przy ul. Dworcowej 15 do dnia 13 grudnia 2007r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2007 roku o godzinie 1100 w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część.

W przypadku nie złożenia formularza, oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert. Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis -"potwierdzone za zgodność z oryginałem" datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności. Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej będą odrzucone

Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert na posiedzeniu zamkniętym w dniu 13 grudnia 2007r. w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent może złożyć skargę lub protest, w trybie § 16 i § 17 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone cytowanymi na wstępie przepisami.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2008 09:21:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie