Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 14/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr V/56/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 4.576.934 zł

§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.316.449 zł

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 260.485 zł

po stronie dochodów o kwotę 304.872 zł

Transport i łączność o kwotę 119.113 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 119.113 zł

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin),powiatów (związków powiatów),

Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 105.100 zł

§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin) o kwotę 14.013 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 80.759 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 80.759 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 80.759 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 44.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 44.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 44.000 zł

w tym: Przedszkole Tąpkowice - 21.400 zł

Przedszkole Ożarowice - 22.600 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.000 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 61.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 61.000 zł

w tym: Świetlica Tąpkowice - 20.700 zł

Świetlica Ożarowice - 20.900 zł

Świetlica Zenndek - 19.400 zł

po stronie wydatków o kwotę 565.357 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 249.598 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 249.598 zł

§ 2918 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 200.568 zł

§ 2919 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 26.743 zł

§ 4568 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

o kwotę 20.187zł

§ 4569 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

kwotę 2.100 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 244.759 zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 62.473 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty o kwotę 35.473 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.540 zł

w tym: SP Tąpkowice - 11.270 zł

SP Zendek - 11.270 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.908 zł

w tym: SP Tąpkowice - 1.954 zł

SP Zendek - 1.954 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 552 zł

w tym: SP Tąpkowice - 276 zł

SP Zendek - 276 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 44.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 44.000 zł

w tym: Przedszkole Tąpkowice - 21.400 zł

Przedszkole Ożarowice - 22.600 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 138.286 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwot e 15.265 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.647 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 374 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł

rozdz. 85295 - Pozostała o kwotę 5.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.000 zł rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 61.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 61.000 zł

w tym: Świetlica Tąpkowice - 20.700 zł

Świetlica Ożarowice - 20.900 zł

Świetlica Zendek - 19.400 zł

po stronie rozchodów o kwotę 4.316.449 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.316.449 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr V/56/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 marca 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 16:16:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie