Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 27/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

9.020

801

Oświata i wychowanie

6.020

80101

Szkoły podstawowe

6.020

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6.020

852

Pomoc społeczna

3.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.000

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

WYDATKI OGÓŁEM:

9.020

801

Oświata i wychowanie

6.020

80101

Szkoły podstawowe

6.020

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6.020

6.020

852

Pomoc społeczna

3.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.000

wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.000

3.000

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

9.020

801

Oświata i wychowanie

6.020

80101

Szkoły podstawowe

6.020

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6.020

852

Pomoc społeczna

3.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.000

WYDATKI OGÓŁEM:

9.020

801

Oświata i wychowanie

6.020

80101

Szkoły podstawowe

6.020

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

w tym:

SP Tąpkowice 2.512

SP Zendek 2.512

5.024

4110

Składki na ubezpieczania społeczne

w tym:

SP Tąpkowice 436

SP Zendek 436

872

4120

Składki na Fundusz Pracy

w tym:

SP Tąpkowice 62

SP Zendek 62

124

852

Pomoc społeczna

3.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.000

3. Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach między

paragrafami:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

4.500

4.500

80104

Przedszkola

4.500

4.500

4170

4270

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

(Przedszkole Tąpkowice)

4.500

4.500

Razem

4.500

4.500

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dz. 801 - decyzją nr Nr FB.I.3011-128/1/2007 z dnia 11 kwietnia 2004 roku Wojewoda Śląski przekazał dotację na zadania związane z nauczaniem języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

Dz. 852 - środki finansowe w wysokości 3.000 zł zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-97/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 13:23:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie