Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Ożarowice


ZARZĄDZENIE NR 32/2007

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 08 maja 2007 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu Programu Ograniczenia Niskiej

Emisji w gminie Ożarowice

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) i w oparciu o Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice zatwierdzony Uchwałę Nr XXXVI/411/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2006r.

zarządzam, co następuje:

1. Przyjmuję regulamin Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Zarządzenia

Wójta Gminy Ożarowice

Nr 32/07 z dnia 08.05.2007r.

REGULAMIN

Modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice

§1

Definicje

1. Program - zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/411/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2006r r. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice".

2. Gmina - Urząd Gminy Ożarowice.

3. Fundusz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Operator - wybrany przez Gminę Ożarowice podmiot posiadający wszelkie upoważnienia Gminy do realizacji Programu - Agencja Rozwoju Lokalnego "AGROTUR" S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, ul. Główna 5.

5. Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm
.), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

6. Inwestor - właściciel Budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Ożarowice, który złożył Wniosek oraz pozytywnie przeszedł etap Weryfikacji.

7. Wykonawca - firma instalacyjna zarejestrowana u Operatora, dokonująca wymiany źródła ciepła, montażu układu solarnego, pompy ciepła, wykonująca ocieplenie budynku, zgodnie z zasadami Programu.

8. Stare źródło ciepła - niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania bądź piece węglowe, w przypadku gdy w mieszkaniu nie istnieje instalacja centralnego ogrzewania.

9. Nowe źródło ciepła - wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie - kocioł gazowy; węglowy na paliwo stałe nowej generacji; olejowy; pompa ciepła; układ solarny - dopuszczone przez Operatora, z wyłączeniem kotłów komorowych.

10. Termoizolacja - ocieplenie przegród budowlanych (ścian zewnętrznych budynku, stropów).

11. Ankieta - złożony przez Inwestora dokument zawierający informacje stanowiące podstawę opracowania Programu.

12. Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora.

13. Weryfikacja - dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym Wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w Budynku Inwestora.

14. Wariant - zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie.

15. Umowa - trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu.

16. Lista Rankingowa - Lista Inwestorów po pozytywnej Weryfikacji, mieszczących się w limitach określonych w par. 2 pkt. 5 Regulaminu na dany rok kalendarzowy.

17. Lista Rezerwowa - Lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych Inwestorów.

18. Kosztorys - kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

19. Koszty kwalifikowane - zakres prac, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu Kosztów Kwalifikowanych jest Kosztorys.

20. Zakres termomodernizacji - wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła, instalacja układu solarnego, pompy ciepła, Termoizolacja - w ramach wybranego przez Inwestora Wariantu.

§2

Cele Programu

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych w Budynkach stanowiących własność Inwestora.

2. Cele Programu zbieżne są z Priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w szczególności:

2.1. Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek.

2.2. Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.3. Ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Program realizowany będzie poprzez:

3.1 wymianę urządzeń grzewczych, w tym stosowanie odnawialnych źródeł energii,

3.2 montaż układów solarnych współpracujących z systemem c.w.u. lub c.o.,

3.3 montaż pomp ciepła współpracujących z kotłami gazowymi lub elektrycznymi,

3.4 ocieplenie przegród budowlanych - wszystkie ściany zewnętrzne, dach (stropodach), strop nad piwnicą,

4. Zgodnie z Programem w latach 2007 - 2009 przewiduje się modernizację łącznie 188 Budynków.

5. Szczegółowa liczba i Zakres termomodernizacji określona będzie każdorazowo w umowie
pożyczki i dotacji zawieranej corocznie pomiędzy Urzędem a Funduszem.

§3

Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Uczestnik Programu może uzyskać dofinansowanie w ramach Programu w wysokości przedstawionej w tabeli nr 1, stanowiące 50% Kosztów Kwalifikowanych wynikających z zatwierdzonego przez Operatora i Gminę Kosztorysu (kolumna nr 6), lecz nie powyżej kwot ujętych w kolumnie nr 7 tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wysokość dofinansowania

Wariant

Zakres modernizacji

Maksymalne

przyjęte nakłady jednostkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Maksymalna dotacja

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Zabudowa kotła na węgiel

12 000,00

50%

6 000,00

50%

6 000,00

2

Zabudowa kotła na węgiel wraz z układem solarnym

27 000,00

50%

13 500,00

50%

13 500,00

- kocioł na węgiel

12 000,00

50%

6 000,00

50%

6 000,00

- układ solarny

15 000,00

50%

7 500,00

50%

7 500,00

3

Zabudowa kotła na węgiel wraz z termoizolacją

37 000,00

50%

16 000,00

50%

16 000,00

- kocioł na węgiel

12 000,00

50%

6 000,00

50%

6 000,00

- termoizolacja budynku

20 000,00

50%

10 000,00

50%

10 000,00

4

Zabudowa kotła na węgiel wraz z układem solarnym + termoizolacja

52 000,00

50%

23 500,00

50%

23 500,00

- kocioł na węgiel

12 000,00

50%

6 000,00

50%

6 000,00

- układ solarny

15 000,00

50%

7 500,00

50%

7 500,00

- termoizolacja budynku

20 000,00

50%

10 000,00

50%

10 000,00

5

Zabudowa kotła na gaz

10 000,00

50%

5 000,00

50%

5 000,00

6

Zabudowa kotła na gaz wraz z układem solarnym

25 000,00

50%

12 500,00

50%

12 500,00

- kocioł na gaz

10 000,00

50%

5 000,00

50%

5 000,00

- układ solarny

15 000,00

50%

7 500,00

50%

7 500,00

7

Zabudowa kotła na gaz wraz z termoizolacją

30 000,00

50%

15 000,00

50%

15 000,00

- kocioł na gaz

10 000,00

50%

5 000,00

50%

5 000,00

- termoizolacja budynku

20 000,00

50%

10 000,00

50%

10 000,00

8

Zabudowa kotła na gaz wraz z układem solarnym + termoizolacja

45 000,00

50%

22 500,00

50%

22 500,00

- kocioł na gaz

10 000,00

50%

5 000,00

50%

5 000,00

- układ solarny

15 000,00

50%

7 500,00

50%

7 500,00

- termoizolacja budynku

20 000,00

50%

10 000,00

50%

10 000,00

9

Zabudowa pompy cieła

30 000,00

50%

15 000,00

50%

15 000,002. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie Kosztorysu uwzględniającego zakres Kosztów Kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6 pkt 1. Regulaminu.

3. Przedmiotem dofinansowania są Koszty Kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej Umowy.

4. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.

5. Realizację prac w ramach danego Wariantu należy zrealizować w tym samym okresie rozliczeniowym ustalonym przez Fundusz.

§4

Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa uwzględniająca Wariant oraz rok realizacji inwestycji.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku do Gminy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w lokalnych mediach, na stronie internetowej Gminy i Operatora, a także na tablicach ogłoszeń Gminy.

4. Jedna osoba może złożyć tylko jeden Wniosek.

5. Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku. W przypadku Wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Gminy, co będzie potwierdzone w dzienniku podawczym Gminy.

6. Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową w danym roku kalendarzowym ze względu na limity, o których mowa w § 2 pkt 5. Regulaminu umieszczane będą na Liście Rankingowej na rok następny z uwzględnieniem deklaracji złożonej we Wniosku i zapisów pkt. 5. Osoby te stanowią równocześnie Listę Rezerwową dla Listy Rankingowej na rok, na który pierwotnie złożony został Wniosek.

7. Miejsce na Liście Rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

8. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Rankingowej na dany rok kalendarzowy zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej według odpowiedniego Wariantu.

9. Operator na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji.

10. Wyboru Wariantu oraz Wykonawcy zadań realizowanych w ramach Programu dokonuje Inwestor według deklaracji złożonej we Wniosku.

11. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać:

· na stronie internetowej Operatora Programu;

· w Punkcie Obsługi Klienta Operatora;

· telefonicznie u Operatora.

§5

Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:

1.1 jest właścicielem Budynku zlokalizowanego w granicach gminy Ożarowice i przedstawia Operatorowi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej potwierdzający stan faktyczny,

1.1.1. w przypadku współwłasności - notarialnie potwierdzone lub osobiste pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu,

1.2 posiada zainstalowane i pracujące w Budynku Stare źródło ciepła na paliwo stałe,

1.3 nie posiada drugiego źródła ciepła (kotła węglowego, gazowego, olejowego, kominka z płaszczem wodnym lub innego źródła ciepła),

1.4 posiada aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich odbiór,

1.5 spełnia wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych.

2. Ponadto Inwestor oświadcza, że:

2.1 Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2.2 nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła lub ocieplenia Budynku,

2.3 nie uzyskał jeszcze dofinansowania w ramach Programu na termomodernizację innego Budynku.

3. Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi do Budynku celem przeprowadzenia Weryfikacji.

4. Inwestor zleci Operatorowi wykonanie uproszczonego audytu termomodernizacyjnego.

5. Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę.

6. Inwestor zawrze z Operatorem i Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.

7. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do Budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy, Operatora lub Funduszu celem przeprowadzenia kontroli.

8. Inwestor wpłaci w terminie na rzecz Wykonawcy zaliczkę przewidzianą Umową.

9. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.

10. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:

10.1. uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego Tarnogórskiego, w przypadku:

10.1.1. zabudowy kotła gazowego,

10.1.2. zabudowy pompy ciepła,

10.1.3. ocieplenia budynku o wysokości powyżej 12 m,

10.1.4. ocieplenia stropów.

10.2. dokonać zgłoszenia oraz uzyskać dokument potwierdzający nie zgłoszenie sprzeciwu przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia zgłoszenia:

10.2.1 zabudowy kotła węglowego,

10.2.2. ocieplenia budynku o wysokości do 12 m,

10.2.3. zabudowa kolektora słonecznego,

10.3. przedłożenia informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę,

10.4. po zakończeniu zadania do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

11. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.

12. Umowy na wszystkie prace wyszczególnione w ramach danego Wariantu Programu zawarte zostaną w obecności przedstawiciela Operatora, Inwestora oraz Wykonawcy.

13. Zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy i Funduszu.

14. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem w Programie.

15. Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) na Zakres termomodernizacji realizowanej przez Inwestorów w ramach Programu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Wszystkie prace realizowane w ramach danego Wariantu muszą być wykonane w tym samym okresie rozliczeniowym ustalonym przez Fundusz.

17. W przypadku zbycia Budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych Umów przechodzą na kolejnych właścicieli Budynku.

18. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator.

§6

Zakres Kosztów Kwalifikowanych

1. Zakres Kosztów Kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w Kosztorysie.

2. Koszty Kwalifikowane stanowią w szczególności:

2.1. Dla kotłów c.o.:

2.1.1. demontaż i utylizacja Starego źródła ciepła,

2.1.2. zakup i montaż Nowego źródła ciepła,

2.1.3. zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, w przypadku kotłów gazowych - wkład kominowy.

2.2. Dla instalacji układu solarnego:

2.2.1. zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego,

2.2.2. zakup i montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłączeniowy, podgrzewacz pojemnościowy, czynnik grzewczy, zestaw mocujący, sterownik, pompa obiegowa., naczynie wzbiorcze, zespół rurowy.

2.3. Dla Termoizolacji:

2.3.1. zakup materiałów i wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian, dachów (stropodachów), stropów nad piwnicą przy pomocy styropianu lub wełny mineralnej,

2.3.2. zakup materiałów i wykonanie prac związanych z otynkowaniem budynku,

2.3.3. zakup i montaż podokienników,

2.3.4. prace związane z obróbką blacharską istniejącego pokrycia dachowego.

2.4. Dla pomp ciepła:

2.4.1. zakup i montaż niezbędnych elementów układu, w tym: sprężarka, skraplacz, parownik, zawór rozprężny, zespół rurowy, izolacja rurociągów, czynnik roboczy.

3. W przypadku elementów nie wymienionych powyżej zakres Kosztów Kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie przez Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Operatora, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

4. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.:

4.1. wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia,

4.2. uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.),

4.3. wykonanie przez Operatora uproszczonego audytu termomodernizacyjnego,

4.4. wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu, np. montaż naczynia zbiorczego, montaż wkładu kominowego itp.,

4.5. zakup i montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika ciepła w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,

4.6. budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego,

4.7. zakup i montaż naczynia wzbiorczego w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,

4.8. zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej - nie będącej elementem układu sterującego bezpośrednio przy kotle, itp.

4.9. likwidacja pieców węglowych oraz wykonanie instalacji c.o. zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego Wariantu.

§7

Warunki dopuszczenia Nowego źródła ciepła do Programu

1. Urządzenie winno posiadaćoznakowanie zgodności potwierdzające zgodnośćwyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawąo systemie oceny zgodności (Dz.U.2002, Nr 166, poz. 1360, z późn. zm).

2. W przypadku kotłów na paliwa stałe, emisja zanieczyszczeńna poziomie: CO 3000 mg/m3, SO3 1000 mg/m3, NO2 600 mg/m3 , Pył 150 mg/m3 , zanieczyszczenia organiczne TOC 100 mg/m3 , 16WWA wg EPA 5 mg/m3 , B(a)P 100 μg/m3, sprawnośćcieplna 79 % - potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytacjęPolskiego Centrum Akredytacji.

3. Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.

4. Konstrukcja kotła uniemożliwiająca spalanie odpadów stałych.

5. Nie dopuszcza siędo udziału w Programie kotłów komorowych.

6. Urządzenie montowane w ramach Programu winno posiadać5 letniągwarancjęproducenta.

§8

Warunki uczestnictwa w Programie Wykonawcy

1. Wykonawca winien spełnić warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:

2.1 działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

2.2 terminowym wywiązywaniu się z Umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem,

2.3 zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu.

3. Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży, ilości skarg, zażaleń i pochwał Operatorowi oraz Urzędowi. Operator sporządzi listę w/w informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i telefonicznie u Operatora oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

4. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dot. Programu.

5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Gminę może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa w Programie.

6. Wykonawca, który nie wywiązał się z zawartej umowy - nie dotrzymał terminów, wykonał przedmiot Umowy niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami, zostanie wykluczony z Programu oraz zobowiązany do pokrycia strat będących następstwem tych działań.

8. W ramach każdego z Wariantów podpisywana jest tylko jedna Umowa, w związku z czym każdy Wykonawca zainteresowany szerszym niż montaż Nowego źródła ciepła, zakresem prac zobowiązany jest do przedłożenia oferty na stosowny zakres prac realizowanych w ramach danego Wariantu.

§9

Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Operatora i Wykonawcę. Inwestor pokryje wszystkie koszty pracy poniesione przez Operatora do chwili podpisania Umowy.

2. Podstawą roszczenia o którym mowa w pkt. 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Operatora.

3. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Operator bezpowrotnie skreśli Inwestora z Listy Rankingowej bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

4. W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego dofinansowania uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami.

5. W przypadku usunięcia źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji Programu, w okresie 5 lat od odbioru końcowego robót związanych z jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami.

6. Wykonanie innych Zadań termomodernizacyjnych w obrębie Budynku nie związanych z realizacją Programu w okresie 5 lat od odbioru końcowego robót wymaga każdorazowo zgody Gminy lub Operatora. W przypadku samowolnego wykonania prac stosowane będą konsekwencje wynikające z treści pkt. 5.

7. Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej
z realizacją w danym roku planowanych zamierzeń modernizacyjnych (co wynika z Listy Rankingowej) spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

8. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku poddanych Weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

9. Operator w imieniu Gminy ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków Umowy lub Regulaminu.

10. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów realizacji Programu, ustalonych przez Operatora. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów skutkuje wykluczeniem z Programu bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

11. Inwestor ma prawo do maksymalnie jednej zmiany terminu roku realizacji Zadania termomodernizacji. Nie przystąpienie do realizacji w zmienionym terminie, skutkuje wykluczeniem Inwestora z Programu, z zastrzeżeniem pkt. 1.

12. Wniosek o zmianę terminu o którym mowa w pkt. 9 może nastąpić najpóźniej do dnia Weryfikacji w formie pisemnej.

13. Inwestor u którego podczas kontroli po wykonanej modernizacji zostanie stwierdzone używanie niedozwolonego paliwa, będzie zobowiązany zwrócić pełne dofinansowanie Gminy.

14. Inwestor nie posiadający instalacji centralnego ogrzewania, który został zakwalifikowany do udziału w Programie, a do momentu podpisania Umowy nie wykonał budowy instalacji c.o. na własny koszt zostanie wykluczony z Programu.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1 do regulaminu

WNIOSEK

o udział w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice"

DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………..….……………………………

adres ………………………………………………………………………………………..…………...…………………

NIP ………………………………………… seria i nr dowodu osobistego ……………………...……………………

nr telefonu ………………………………komórkowy………………………………. PESEL ………………………..

stare źródło ciepła ……………………………………………………………………...…………….…..………………

…………………………………………………………………………………………………..….………………………

Planowany wariant termomodernizacji (proszę zaznaczyć X tylko dla jednego wariantu):

L.p.

Planowany wariant

Wybór:

1

Zabudowa kotła na węgiel

2

Zabudowa kotła na węgiel + układ solarny

3

Zabudowa kotła na węgiel + termomodernizacja

4

Zabudowa kotła na węgiel + układ solarny + termomodernizacja

5

Zabudowa kotła na gaz

6

Zabudowa kotła na gaz + układ solarny

7

Zabudowa kotła na gaz + termomodernizacja

8

Zabudowa kotła na gaz + układ solarny + termomodernizacja

9

Zabudowa pompy ciepłaUWAGA:

Zaznaczenie więcej niż jednego wariantu unieważnia Wniosek.

Przewidywany termin realizacji *

2007-2008

2008-2009

2009-2010* właściwe zakreślić

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam że:

1. budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2. nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła lub ocieplenia budynku,

3. nie uzyskałem jeszcze dofinansowania w ramach "Programu…" na termomodernizację innego budynku mieszkalnego,

4. w przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok następny,

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ożarowice oraz Operatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz..962 z późn.zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.

………………………………….

(podpis)


Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oferta Wykonawcy w ramach realizacji "Programu Ograniczenia

Niskiej Emisji na terenie Gminy Ożarowice dla obiektów indywidualnych".

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Telefon/fax:

NIP

REGON

WWW

E-mailLp.

Załączniki - część podmiotowa

1

Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym:

KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP

2

Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc od daty złożenia oferty)

3

Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi referencjami

4

Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu

5

Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem dostawcy o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe w "Programie….."

6

Oryginalne lub notarialnie potwierdzone, upoważnienie Wykonawcy do złożenia oferty w imieniu producentów którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji oraz pozostałe postanowienia Programu.

7

Oświadczenia o:

· akceptacji warunków określonych w Regulaminie,

· dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,

· spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,

· udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy,

· przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,

8

Zaświadczenie z banku o numerze rachunku na który mają być przekazywane środki

9

Oświadczenie o spełnianiu przepisów art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

10

Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na minimalną wartość 40.000 PLN.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Wykonawca zobowiązuje się co 12 miesięcy przedkładać oświadczenie dot. niezmienionych danych

określonych w pkt 1, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami określonymi w pkt 2 oraz przedstawiać nową polisę określoną w pkt 10.

*niepotrzebne skreślić


Załączniki do oferty na modernizację urządzeń grzewczych*

Lp.

Załączniki - część przedmiotowa

1

Dokument badania emisyjno-energetycznego (wydane przez laboratorium akredytowane przez PCA )

dla kotłów na paliwa stałe, spełniające wymagania:

CO 3000 mg/m3, SO2 1000 mg/m3, NO2 600 mg/m3 , Pył 150 mg/m3 , TOC 100 mg/m3,

WWA 5 mg/m3 , B(a)P 100 μg/m3, sprawnośćcieplna 79 %

2

Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

3

Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR.

4

Zaświadczenie stwierdzające, że dostarczane urządzenie posiada minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa - opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika

5

Oznakowanie zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia "CE" lub "B")

6

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

7

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej 60-cio miesięczną gwarancję udzielaną przez producenta na urządzenie

8

Adres punktu serwisowego oraz numer telefonu pod którym inwestorzy mogą zgłaszać usterkiZałączniki do oferty na termomodernizację*

Lp.

Załączniki - część przedmiotowa

1.

Specyfikacja techniczna

2.

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów budowlanych do obrotu handlowego

3.

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia "CE" lub "B")Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.

* zakres załączników stosuje się odpowiednio do zakresu oferowanych urządzeń
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Liczba inwestycji przewidziana do realizacji w I Etapie Programu ONE dla Gminy Ożarowice

w podziale na Warianty.

Wariant

OPIS

liczba inwestycji

W1

kocioł węglowy

15

W2

kocioł węglowy + układ solarny

2

W3

kocioł węglowy + docieplenie

19

W4

kocioł węglowy + docieplenie + układ solarny

4

W5

kocioł gazowy

3

W6

kocioł gazowy + układ solarny

1

W7

kocioł gazowy + docieplenie

3

W8

kocioł gazowy + docieplenie + układ solarny

1

W9

pompa ciepła

0

RAZEM

48

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:06:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie